اطلاعات نشریه

 پژوهشنامة ادب حماسی

                                       (دو فصل‌نامۀ) علمی - پژوهشی

نشریۀ دانشکدة ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نشانی: شهرستان رودهن - دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­های خارجی - دبیرخانة مجلّه

 

تلفن: 76504422 - 021

تلفکس: 76504422-021

کدپستی: 3973188981

صندوق پستی: 189

آدرس الکترونیکی: jpnfa. riau. ac. ir

پست الکترونیکی: f_pajuhesh@yahoo. Com + Epic@riau. ac. ir