شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله

شیوه‌نامة نگارش و شرایط پذیرش مقاله

پژوهش‌نامة ادب حماسی* برای دست‌یابی به هدف «توسعه و ترویج دانش و معرفت علمی» در قلمرو زبان و ادب حماسی، صاحبان قلم و اندیشه، استادان، دانش‌جویان و پژوهش‌گران فرهیخته را که مایلند مقاله‌های علمی و پژوهشی خود را برای درج در این پژوهش‌نامه ایفاد کنند، با اخلاصی تمام و با توجّه به شرایط زیر به هم‌کاری فرا‌می‌خواند.

1ـ شرایط پذیرش و ضوابط ارسال مقاله

1-1 مقاله‌های ارسالی دارای سطح و چارچوب علمی‌پژوهشی و برآمده از پژوهش‌های علمی روش‌مند در حوزه‌های مطالعاتی ادب حماسی باشد و ویژگی‌های «دانش‌افزایی و نوآوری» در آن‌ها معمول گردد.

1-2 تمرکز موضوعی مقاله‌ها در راستای بررسی حوزة مطالعاتی «ادب حماسی» در قلمرو ادبیات فارسی باشد و اصل استوار و ثابت پژوهش‌محوری در مراتب معنایی و محتوایی روی‌کرد علمی و تحلیلی آن با تکیه بر منابع معتبر و موازین مستند و مستدلّ همواره مورد نظر باشد.

1-3 مقاله‌ها، نباید پیش از ارسال به این مجلّه، در نشریه‌ها، مجموع مقاله‌ها و مجامع علمی ایران و خارج از ایران درج شده باشد یا هم‌زمان برای دیگر نشریه‌ها فرستاده شود.

1-4 مقاله‌های دریافتی در آرشیو مجلّه باقی می‌ماند و مسترد نمی‌شود.

1-5 چاپ مقاله در پژوهش‌نامه، پس از تأیید داوران محترم و مدیریّت علمی نشریه میسّر است و مجلّه، حقّ ویرایش ادبی مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

1-6 مسؤولیّت مندرجات مقاله برعهدة نویسندة محترم مقاله است و حقوق معنوی مقاله‌ها، چه فرصت درج بیابد یا نیابد، در این پژوهش‌نامه محفوظ است.

1-8 ضوابط ارسال :

1-8-1 فایل word مقاله شامل: عنوان، چکیده و اصل مقاله بدون ذکر نام نویسندگان؛

1-8-2 فایل word مقاله شامل: عنوان، چکیده و اصل مقاله با ذکر نام نویسندگان؛

1-8-3 فایل مشخصات کامل نویسندگان شامل: نام، نام خانوادگی، سمت، شماره تماس(ثابت و همراه)، آدرس پست الکترونیکی(دانشگاهی و غیر دانشگاهی) و آدرس کامل پستی.

2- شرایط نگارش

رعایت نکته‌های زیر در صفحه نخستین مقاله الزامیست.

2-1 ذکر عنوان کامل مقاله.

2-2 درج نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان هم‌راه با مشخّصات علمی هر یک به ترتیب رتبه علمی دانش‌گاهی، رشته تحصیلی و محلّ کار یا تدریس پس از عنوان مقاله؛ ( نمونه آدرس دهی صحیح دانشگاه آزاد اسلامی: نام نام خانوادگی، سمت، گروه دانشگاهی، واحد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، کشور) وهمچنین ذکر نشانیِ الکترونیکی دانشگاهی در زیرنویس.

2-3 آوردن چکیده فارسی مقاله شامل معرّفی و بیان فشردة موضوع مقاله، روی‌کرد و روش تحقیق، طرح بحث اجمالی و اشاره به نتایج مهمّ پژوهش، در حداکثر 250 کلمه.

2-4 درج واژگان کلیدی، به نحوی که از 5 واژه کم‌تر و از 7 واژه بیش‌تر نباشد.

2-5 ذکر نام سازمان یا نهاد حامی پروژه در زیرنویس صفحه، برای مقاله‌ای که برگرفته از طرح پژوهشی باشد.

2-6 ذکر نام و امضای استاد راه‌نما به عنوان نویسنده مسؤول، برای مقاله‌ای که برگرفته از پایان‌نامه تحصیلی باشد، ضروریست.

3- صفحه‌های دوم به بعد

3-1 آوردن مقدّمه، شامل طرح مسأله و بیان موضوع و واکاوی و نقد اجمالی منابع موجود، تعیین حدود موضوعی و نوآوری‌های پژوهش، ذکر پرسش اصلی و اساسی مقاله و روی‌کرد و روشی که بر محور آن بررسی و تبیین موضوع در فرایند پژوهش انجام می‌پذیرد.

3-2 معرّفی روی‌کرد نظری و بیان مفهومی پژوهش.

3-3 ارائه یافته‌ها و تحلیل و تفسیر آن‌ها، با رعایت ترکیب و تناسب ساختار محتوا و قواعد شکلی نگارش متن پژوهش.

3-4 ارائه نتیجه‌گیری روشن و مستدلّ از مقاله، هم‌راه با تصویری از نگرش‌هایی که در آینده، در جهت روند تکاملی بحث، متوجّه موضوع خواهد شد.

3-5 آوردن یادداشت‌ها و پیوست‌ها (در صورت نیاز).

3-6 آوردن فهرست الفبایی منابع به ترتیب فارسی و غیرفارسی (عربی، انگلیسی و غیر آن).

3-7 برگردان کامل صفحة نخستین (چکیده و کلیدواژگان) مقاله به انگلیسی بدون ذکر نام نویسندگان.

3-8 درج مشخّصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، نشانی محلّ کار و منزل، تلفن و نشانی اینترنتی، در صفحة جداگانه، به دو زبان فارسی و انگلیسی).

4- شیوة نگارش

4-1 حجم مقاله حدّاکثر در 25 صفحه A4، هر صفحه در برگیرنده 250-300 کلمه (24 سطر) در مجموع تعداد کل کلمات مقاله بیش از 7500 واژه نباشد با رعایت فاصلۀ متعارف حاشیه‌گذاری در محیط نرم‌افزار Word با قلم B Nazaninنازک 13.

4-2 واژه‌ها، نام‌ها و اصطلاحات غیرفارسی، در داخل متن شماره‌گذاری و معادل آن در زیرنویس آورده شود.

4-3 اگر مطلبی باید در پی­ نوشت توضیح داده شود، لازم است در متن با شمارۀ داخل قلاب[ ] مشخّص گردد.

4-4 برای ارجاع درون‌متنی به منابع فارسی و لاتین به صورت (نام خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه) (قلم B Nazanin نازک 11 برای ارجاع فارسی و برای ارجاع­ های انگلیسی قلم Times New Roman 10) عمل شود. مثال: (خالقی­ مطلق، 1380: 1/57) یا (Mackenzie, 1979: 512)

4-5 در نوشتن مقاله، اصل جدانویسی رعایت شود. در مورد واژگانی چون هم­دل، آن­چه، هم‌راه، آن­ها، می­ خواهم و ... حتماً نیم­­ فاصله رعایت شود. (شیوۀ درست: میخوانم، آن­جا. صورت نادرست: می ‌خوانم، آن جا، آن‌ ها، چشم گیر).

4-6 رعایت نشانه­ های سجاوندی ضرورتی تمام دارد. در ضمن، دقّت شود که نشانه­ های سجاوندی از واژگان پیش از خود فاصله نگیرد.

4-7 بیت‌های موردِ‌استناد متن مقاله در جدول و به صورت افقی با ذکر منبع از نسخه معتبر آورده شود.

4-8 نویسندگان گرامی آگاه باشند که شیوه این مجلّه در ارجاع به شاهنامه فردوسی الزاماً استفاده از نسخه شاخص شاهنامه، تصحیحِ جلال خالقی­ مطلق است و هیچ نسخه دیگر در ارجاع پذیرفتنی نیست.

4-9 در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع مورد استفاده در متن، به ترتیب حروف الفبایی نام و نام خانوادگی نویسنده / صاحب اثر، به تفکیک فارسی و غیرفارسی (عربی، انگلیسی و غیره) در مراتب زیر درج گردد.

4-9-1 کتاب

ـ تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب، شمارۀ جلد، محلّ انتشار: ناشر.

 نمونه: اسدی­ توسی، ابونصر علی بن احمد. (1389). گرشاسب ­نامه، تهران: دنیای کتاب.

ـ ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، شمارۀ جلد، محلّ انتشار: ناشر.

نمونه: مک­ کال، هنریتا. (1373). اسطوره ­های بین­ النّهرینی، ترجمۀ عبّاس مخبر، تهران: مرکز.

4-9-2 مقاله

ـ نشریّه‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، نوبت سال، شماره، صفحه‌های مقاله.

نمونه: فرانتس، تشنر. (1374). «ضحّاک (گفتاری در اساطیر و شمایل ­سازی ایرانی)»، ایران­ شناسی، ترجمۀ بیژن غیبی، سال هفتم، شمارۀ چهارم، صص 891-899.

ـ مجموع مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، عنوان و نامِ مجموع مقاله، نام و نام خانوادگی گردآورندۀ مجموع مقاله، محلّ انتشار: ناشر، تعداد صفحه‌های مقاله.

نمونه: خطیبی، ابوالفضل. (1393). «چرا فریدون ضحّاک را نکشت؟»، جشن­ نامۀ فتح‌اللّه مجتبایی، به ­کوشش علی‌اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی، تهران: هرمس، صص387-398.

4-9-3 پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام. (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) استاد راه‌نما و مشاوران، رشته، دانش‌کده، دانش‌گاه.

4-9-4 گزارش: نام سازمان، سال انتشار، «عنوان گزارش».

4-9-5 منابع اینترنتی: نام خانوادگی صاحب اثر، نام، تاریخ درج در سایت / وبلاگ، عنوان اثر، تاریخ مراجعه کاربر، به سایت مزبور، نشانی کامل سایت اینترنتی.  

 4-10 برای ارسال مقاله باید از طریق ثبت نام در سامانه اقدام کرد. مقاله­ ها فقط از طریق سامانه پذیرفته می­ شود.

4-11 اگر مقاله­ ای فاقد ویژگی­ های یادشده باشد، از دستور کار خارج می­ شود و در فهرست داوری­ ها قرار نخواهد گرفت.

 

بدیهیست رعایت نکات یادشده بر ارزش نوشته‌ها و منزلت نویسندگان گرامی و مدیریّت مجلّه خواهد افزود.

 * نام و عنوان این مجلّه از شمارة 14 براساس مصوّبة شمارة 18/3/204067 مورخ 20/10/1391 وزارت محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری، از «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» به نام و عنوان جدید «پژوهش‌نامة ادب حماسی» تغییر یافته است.