محورهای جذب مقاله

محورهای جذب و پذیرش مقاله در پژوهش‌نامة «ادب حماسی»

 

این پژوهش‌نامه، براساس عنوان مصوّب شورای بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (پژوهش‌نامة ادب حماسی) می‌کوشد تا با تمرکز بر سلسله مباحث اسطوره‌شناختی و نیز بازتاب آن در قلمرو ادبیات فارسی دربارة محورهای تخصّصی زیر به درج دستاوردهای علمی و پژوهشی در قالب مقاله‌های سخته بپردازد. بدیهیست که مقاله‌های عرضه شده در هر حوزه بایستی در بردارندۀ نکته‌های بدیع و سخن تازه باشد و اصول مصوّب نگارشی در آن رعایت شود.

  1. بررسی‌های ریشه‌شناختی (اتیمولوژیک) در نام‌های اساطیری و شخصیّت‌های حماسی و سیر تحوّل آن در زبان و ادبیات فارسی؛

2. بحث‌های ریشه‌شناختی اساطیر در ماهیّت شخصیّت‌های اسطوره‌ای و حماسی (دیدگاه‌های اسطوره‌شناسی طبیعی، تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)؛

3. سیر دوسویۀ اسطوره و حماسه (transposition) و دگردیسی‌هایی که اساطیر در جهان حماسه می‌یابد یا حرکت معکوس آن از حماسه به جهان اسطوره؛

4. مباحث مربوط به اسطوره‌شناسی تطبیقی (درون‌مایه‌های مشترک اساطیر هند و اروپایی، هند و ایرانی و سایر ملل، با تکیة بیش‌تر بر شناخت اسطوره‌ها و حماسه‌های ایرانی)؛

  1. سیر تحوّل ایزدان، ایزد بانوان و پهلوانان در اساطیر و حماسه‌های ملّی و جهان؛
  2. تأثیر اسطوره‌ها و حماسه‌ها بر ادبیات نوین (مدرن).
  3. ارتباط اسطوره‌ها و حماسه با افسانه‌ها و قصّه‌های عامیانه؛

8. بحث‌های مربوط به شاهنامة فردوسی و شاهنامه‌های پیش و پس از آن (نسخه‌شناسی، بررسی‌های صورت‌گرایانه (فرمالیستی)، هنری، ادبی، تاریخی، جغرافیایی و تحلیلی داستان)؛

  1. اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبیات کودکان و نوجوانان؛
  2. بررسی میان رشته‌ای اسطوره‌ها و حماسه‌ها (رابطة میان اسطوره و ادبیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین و عرفان).