مجوز و امتیاز انتشار

مجوز و امتیاز انتشار

مجوز و امتیاز انتشار

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی: 104902/87؛ 26/5/1384

دریافت درجة علمی – پژوهشی در جلسه بررسی نشریات علمی کشور به شمارة 63707/18/3 مورخ 21/3/93 وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 328/124؛ 28/1/1386