ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی( eval)

شهریور 1396:      رتبه +A

شهریور 1397:      رتبه    A

شهریور 1398:      رتبه    A

شهریور 1399:      رتبه   +A

شهریور  1400:    رتبه:    A