ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (jcr)

سال 1395     ضریب تأثیر:  0.179     چارک:  Q1

سال 1396      ضریب تأثیر:  0.094    چارک:  Q2

سال 1397     ضریب تأثیر:  0.029     چارک:  Q4 

سال 1398    ضریب تأثیر:  0.156      چارک:  Q2