اخبار و اعلانات

ارزیابی وزارت علوم، تحقسقات و فناوری (msrt)

رتبه ارزیابی سال 1396 :   (ب) رتبه ارزیابی سال 1398 :   (ب) رتبه ارزیابی سال 1399 :   (ج) رتبه ارزیابی سال 1400 :   (ب)

مطالعه بیشتر

ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (jcr)

سال 1395     ضریب تأثیر:  0.179     چارک:  Q1 سال 1396      ضریب تأثیر:  0.094    چارک:  Q2 سال 1397     ضریب تأثیر:  0.029     چارک:  Q4  سال 1398    ضریب تأثیر:  0.156      چارک:  Q2

مطالعه بیشتر

همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران با نشریه پژوهشنامه ادب حماسی

این نشریه با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران (با رتبه A ) منتشر می شود.

مطالعه بیشتر

ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی( eval)

شهریور 1396:      رتبه +A شهریور 1397:      رتبه    A شهریور 1398:      رتبه    A شهریور 1399:      رتبه   +A شهریور  1400:    رتبه:    A

مطالعه بیشتر

مراحل ارسال و انتشار مقاله

مراحل ارسال و انتشار مقاله  1. مطالعه دقیق راه­نمای نویسندگان توسط نویسنده.  2. تنظیم مقاله بر اساس شیوه نامه مجله.  3.  ثبت نام در سایت نشریه ( https://jpnfa.riau.ac.ir) و دریافت نام کاربری و رمز عبور. 4. بارگذاری مقاله در پایگاه با فرمت خواسته شده و ارسال تعهد نامه چاپ توسط نویسندگان. 5. کنترل اولیه مقاله در سامانه به منظور رعایت موارد مطرح شده در شیوه­نامه (اعم از قالب بندی، فونت، نحوه ارجاعات، تنظیم منابع و...). 6. بررسی کلیات مقاله توسط دبیر تخصصی. 7. مکاتبه با نویسنده برای پرداخت هزینه داوری (در صورت احراز شرایط داوری). 8. پس از ارسال فیش پرداختی توسط نویسنده، ...

مطالعه بیشتر

اطلاعات نشریه

 پژوهشنامة ادب حماسی                                        (دو فصل‌نامۀ) علمی - پژوهشی نشریۀ دانشکدة ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن نشانی: شهرستان رودهن - دانشگاه آزاد اسلامی  دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­های خارجی - دبیرخانة مجلّه   تلفن: 76504422 - 021 تلفکس: 76504422-021 کدپستی: 3973188981 صندوق پستی: 189 آدرس الکترونیکی: jpnfa. riau. ac. ir پست الکترونیکی: f_pajuhesh@yahoo. Com + Epic@riau. ac. ir

مطالعه بیشتر

محورهای جذب مقاله

محورهای جذب و پذیرش مقاله در پژوهش‌نامة «ادب حماسی»   این پژوهش‌نامه، براساس عنوان مصوّب شورای بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (پژوهش‌نامة ادب حماسی) می‌کوشد تا با تمرکز بر سلسله مباحث اسطوره‌شناختی و نیز بازتاب آن در قلمرو ادبیات فارسی دربارة محورهای تخصّصی زیر به درج دستاوردهای علمی و پژوهشی در قالب مقاله‌های سخته بپردازد. بدیهیست که مقاله‌های عرضه شده در هر حوزه بایستی در بردارندۀ نکته‌های بدیع و سخن تازه باشد و اصول مصوّب نگارشی در آن رعایت شود. بررسی‌های ریشه‌شناختی (اتیمولوژیک) در نام‌های اساطیری و شخصیّت‌های حماسی ...

مطالعه بیشتر

مجوز و امتیاز انتشار

مجوز و امتیاز انتشار سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی: 104902/87؛ 26/5/1384 دریافت درجة علمی – پژوهشی در جلسه بررسی نشریات علمی کشور به شمارة 63707/18/3 مورخ 21/3/93 وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 328/124؛ 28/1/1386  

مطالعه بیشتر