نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسمان ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]

ا

 • اختلال شخصیّت بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • اختلال شخصیّت ضدّاجتماعی بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • ازدواج با خویشان «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • ازدواج با محارم «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • استهزا از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • اسطوره بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • اسطوره ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]
 • اندیشۀ زروانی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • اهریمن مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • اورمزد مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]

پ

 • پیرسون و کی‌مار تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • پهلوانان از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]

ت

 • تاج¬گذاری منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • تاریخ اساطیری داستانی بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • تاریخ طبری منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]

ج

 • جادو بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • جبرئیل بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • جوزف کمپل تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]

ح

 • حماسه ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]

خ

 • خدای¬نامه بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • خطبه منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • خویت ودثه «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خویتوکدس «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خویدودس «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خویدوده «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]

د

 • داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • داستان فرود پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • دیدگاه انطباق ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • دیو بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • دو بن¬گرایی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • دورة صفویه بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]

ر

 • رجز خوانی و جنگاوری از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • رزم‌نامۀ کنیزک رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]
 • روش غیرمستقیم شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • روش مستقیم شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]

ز

 • زبان گورانی رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]
 • زمین ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]

س

 • سام ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • سام¬¬نامه ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • سیاوش تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • سخن¬رانی منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • سیرالملوک بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • سفر قهرمان پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • سفر قهرمان تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • سیمرغ بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • سیمرغ بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • سودابه بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]

ش

 • شاهنامة فردوسی تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • شاه‌نامة فردوسی «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • شاهنامه از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • شاهنامه منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • شاهنامۀ فردوسی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • شخصیّت بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • شخصیت پردازی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • شخصیت‌پردازی پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]

ط

 • طلسم بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]

ع

 • عبدالله بن مقفّع بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • عوج ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]

غ

 • غررالسیر منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]

ق

 • قهرمان درون تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]

ک

 • کی‌خسرو تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • کهن‌الگوها پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • کیومرث ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]

گ

 • گارودا بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • گندرو ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • گواژه از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]

م

 • مانی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • مینیاتورهای ایرانی بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • موسی(ع) ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]

ن

 • نقد روان‌شناختی-کهن‌الگویی تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • نگارگری بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • نهایه الارب بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]

و

 • ووگلر پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]

ه

 • هفت لشکر رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]

ی

 • یادگار زریران پارتی رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]
 • یادگار زریران پهلوی رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]