نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • آب حیات پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • آتش بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • آثار عطار تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 135-175]
 • آخوندزاده نقد و تحلیل نمایش‌نامة سرگذشت مرد خسیس [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 213-252]
 • آداب و رسوم بازتاب آداب و رسوم تاریخی هند در تاریخ و ادب معاصر ایران [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 11-27]
 • آدم(ع) داستان آفرینش در مثنوی مولانا و دیگر آثار صوفیانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 153-174]
 • آذرگشنسب پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 141-158]
 • آرام‌گاه حق از مولانا بیاموزیم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 111-122]
 • آز – ضحاک – آژی دهاک – اژدها – دیوبندی – دیو – زروان – خرد – آتش اژدهایی به نام آز [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 101-135]
 • آزمایش ور سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • آزمون ازدواج «مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا» [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌شناسی قدرت خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • آسیب‌شناسی مقاله بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385 [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 143-172]
 • آسیب‌ها بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • آسمان ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]
 • آسمان / زمین تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • آشنایی‌زدایی – ساختار شکنی – ترکیبات مجازی – خلاف آمد عادت روش‌های آشنایی‌زدایی در شعر صائب تبریزی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 175-193]
 • آغازحکومت ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • آفرینش داستان آفرینش در مثنوی مولانا و دیگر آثار صوفیانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 153-174]
 • آفرینش آدم عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • آلودگی تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]
 • آماتِراسو اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 331-351]
 • آیین سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • آناهیتا تحلیل شخصیت زن در نمایش‌نامة «پرده خانه» اثر بهرام بیضایی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 60-98]
 • آیین سوگ‌واری بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی/خدای شهیدشونده در قصۀ پسر پادشاه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 129-149]
 • آنیما نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]
 • آنیمیسم تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • آنیموس نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]
 • آئینه اسکندری درآمدی بر درونمایه‌های مطلوب آئینه اسکندری برای اقتباس سینمایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-39]

ا

 • ابزار نجومی مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • ابن الوقت از مولانا بیاموزیم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 111-122]
 • ابن خلدون بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]
 • ابن میثم بحرانی ـ شرح نهج‌البلاغه ـ ترک دنیا ـ خوی نیک ـ قواعد المرام ـ شرح صد کلمه ـ خواجه نصیرالدین طوسی ـ علیّ بن سلیمان ماحوزی ابن میثم بحرانی و مراتب علمی، ادبی و انسانی وی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 21-45]
 • ابن‌مقفّع منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 75-93]
 • ابوالعلاء معرّی قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • ابوالعلای معرّی – ریاضت و پرهیز – قدرت شاعری – اعتقاد و بی‌اعتقادی – معرّی و خیام – معرّی و شو پن هاور – حکمت ابوالعلا – متنبی – سقط الزّند – اللزومیات - دِرعیّات ابوالعلای معرّی کیست و چه می‌اندیشد؟ [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 139-164]
 • ابوالفضل خطیبی ملاحظاتی دربارۀ تصحیح فرامرزنامه بزرگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوطالب فندرسکی ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • اتّحاد عاشق و معشوق نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • اتنه بررسی تحلیلی تطبیقی اسطوره‌‌های پرواز ( کیکاووس، نمرود، ووئی،ایکاروس و اتنه ) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-118]
 • ایجاز مقالات شمس و مینی‌مالیسم [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 299-311]
 • احجار کریمه ـ جوهر ـ فیروزه ـ لعل ـ یاقوت شناخت احجار کریم (در خلال متون ادبی تا قرن 8) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 45-86]
 • اختلاف و اشتراک مقایسة منظومه های خسرو و شیرین فردوسی و نظامی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 240-258]
 • اختلال شخصیّت شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]
 • اختلال شخصیّت بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • اختلال شخصیّت ضدّاجتماعی بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • اختلال شخصیّت مرزی شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]
 • اخذ علوم و فنون غربی بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • اخلاق اجتماعی ـ ریا ـ دنیاپرستی ـ لئامت ـ هنر ـ حاکم ـ صوفی ـ زاهد آسیب‌شناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار ابن یمین فریومدی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 275-304]
 • اخلاق جنگ در ادبیات اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • اخلاق جنگ در تمدن اسلامی اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • اخوان‌ثالث خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • ادبیات شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • ادبیات شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • ادبیات فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 153-166]
 • ادبیات افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • ادبیات پارسی باستان – آیین زرتشت – کتیبة اردشیر بابکان – ادبیات دورة سامانی – ادبیات دوران اسلامی پژوهشی در تاریخ ادب پارسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 221-227]
 • ادبیات تطبیقی افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • ادبیات تطبیقی ـ مدیح نبوی ـ درون مایه‌های سنتی و دینی ـ حقیقت محمّدی بررسی تطبیقی ستایش پیامبر در آثار عطار و بوصیری [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 35-67]
 • ادبیات حماسی تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 35-71]
 • ادبیات حماسی واکاوی شخصیت ملّیِ ایرانی در شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 125-141]
 • ادبیات دراماتیک طرحی در هندسه تراژدی با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاه‌نامة فردوسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-50]
 • ادبیات عامیانه بررسی جنبه‌های نمایشی ادبیات عامیانه با تأکید بر داستان امیرارسلان نام‌دار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 77-95]
 • ادبیات عرفانی تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 35-71]
 • ادبیات غنایی تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 35-71]
 • ادبیات فارسی جای‌گاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • ادبیات قاجار معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 355-374]
 • ادبیات کودک و نوجوان ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 13-50]
 • ادبیات معاصر تحول کارکردهای حروف اضافه و ربط در شعر معاصر [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 199-217]
 • ادبِ حماسی تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • ادب حماسی‌اساطیری ایران چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]
 • ادب غنایی واپسین گفت‌وگوی دل‌دادگان در منظومه‌های عاشقانه فارسی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 9-26]
 • ادب معاصر بازتاب آداب و رسوم تاریخی هند در تاریخ و ادب معاصر ایران [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 11-27]
 • ادراک بدنی بازنمایی بدن و تحلیل کنش‌های بدنی ضدّقهرمان در منظومه‌ی حماسی کوش‌نامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 299-321]
 • ادریس بدلیسی ـ 4 نسخة خطّی ـ هشت بهشت ـ سبک نگارش ـ اهمیت تاریخی ـ ادبی ادریس بدلیسی، هشت بهشت و دیگر آثار او [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 68-94]
 • ایران بازتاب آداب و رسوم تاریخی هند در تاریخ و ادب معاصر ایران [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 11-27]
 • ایران تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-131]
 • ایران تحلیل عامل پیش برندۀ روایت در داستان فریدونِ شاهنامۀ فردوسی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 13-33]
 • ایران نقد نه روایت از شورش‎های ایرانیان در زمان خلافت امام علی (ع) در حماسۀ دینی دلیل‏ الجنان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 151-172]
 • ایران باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • ایرانیان باستان بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • ایران باستان سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]
 • ایران باستان ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • ایران شان ملاحظاتی دربارۀ منظومۀ بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 11-26]
 • ایران‌شان بن ابیالخیر ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 149-173]
 • ایران شاه ملاحظاتی دربارۀ منظومۀ بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 11-26]
 • ایران‌شهر جای‌گاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • ایران‌شهر تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه فردوسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • ارتباطات انسانی بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • ارتباط با درخت/گیاه بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی/خدای شهیدشونده در قصۀ پسر پادشاه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 129-149]
 • ارتباط تقابلی بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • ایرج تحلیل عامل پیش برندۀ روایت در داستان فریدونِ شاهنامۀ فردوسی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 13-33]
 • ایرج تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 41-71]
 • اردشیر دوم علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • ارسطو تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • ارمغان رستاخیزی از مولانا بیاموزیم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 111-122]
 • ارنواز و شهرناز ـ زن در شاه‌نامه ـ زروان ـ شاه‌نامه فردوسی ـ شاه‌نامه ثعالبی ارنواز و شهرناز پژوهشی در ریشه‌یابی دو نام در شاه‌نامة فردوسی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 241-259]
 • ایزد باد تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • ایزدبانو علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • ایزد شهید شونده بررسی باورهای عامیانه و اساطیری در روایتی نقّالی از داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • ایزد گیاهی بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی/خدای شهیدشونده در قصۀ پسر پادشاه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 129-149]
 • ازدواج ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • ازدواج «مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا» [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازدواج با خویشان «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • ازدواج با محارم «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • اژدها تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • اژدها تحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجراهای گرشاسپ براساس نقد کهن‌الگویی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 259-285]
 • اژیدهاک تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • اساطیر سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • اساطیری جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 27-62]
 • اساطیر هند و ایرانی تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • اسب بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • اسب بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • اسب بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 271-290]
 • استروس تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • استعاره‌ی مفهومی تحلیل استعاره‌های هستی‌شناختی در «حماسه‌ی آرش» مهرداد اوستا، بر اساس الگوی لیکاف و جانسون [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 199-230]
 • استعمارستیزی کارکردهای ملّی-میهنی با رویکرد حماسی در شعر رعدی آذرخشی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 13-35]
 • استهزا از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • استویهاد بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • اسدی طوسی تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • اسطوره هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • اسطوره بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • اسطوره بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • اسطوره بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • اسطوره ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]
 • اسطوره تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 73-90]
 • اسطوره نمادشناسی رؤیای بزرگ ضحّاک و افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 159-182]
 • اسطوره خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • اسطوره حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • اسطوره نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • اسطوره بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 119-147]
 • اسطوره بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • اسطوره تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • اسطوره بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • اسطوره تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • اسطوره بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 271-290]
 • اسطوره تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره‌ بررسی تأثیر روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 197-222]
 • اسطوره باوری. باورهای عامیانه بررسی باورهای عامیانه و اساطیری در روایتی نقّالی از داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • اسطوره پرواز بررسی تحلیلی تطبیقی اسطوره‌‌های پرواز ( کیکاووس، نمرود، ووئی،ایکاروس و اتنه ) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-118]
 • اسطوره پژوهی آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره ـ حیوانات ـ پرورش دادن ـ شخصیت‌های اساطیری (زال کُهن الگویِ پرورشِ شخصیّت‌های اساطیری توسّط حیوانات و موجودات اسطوره ای (در حماسه‌ها و روایات ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 179-196]
 • اسطوره شکستگی شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 173-191]
 • اسطوره‌شناسی ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 311-335]
 • اسطوره‌شناسی ساختاری اسطوره‌شناسی ساختاری، طرحی کارآمد برای تبیین اسطوره‌‌های هند و ایرانی تحلیل نمونه: داستان جمشید [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 159-177]
 • اسطورۀ نبرد با اژدها تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • اسفندیار نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • اسفندیار نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • اسفندیار اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندر پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • اسکندرنامة نظامی معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • اسکندرنامه متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-148]
 • اسکندر و...) کُهن الگویِ پرورشِ شخصیّت‌های اساطیری توسّط حیوانات و موجودات اسطوره ای (در حماسه‌ها و روایات ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 179-196]
 • اسماعیلیّه فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • اسماعیلیّه «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 13-40]
 • اسم خاص بررسی عمل‌کرد فردوسی در کلمه‌سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 183-199]
 • اسم معنی بررسی عمل‌کرد فردوسی در کلمه‌سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 183-199]
 • اَشی تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • اشارات شاهنامه‌ای بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 121-148]
 • اشتادیایی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • اشتراک استعدادها و ظرفیت‌ها – ژرف ساخت – روی ساخت – تشابه اندیشه‌های اشراقی در ژرف ساخت – افلاطون - زرتشت – سهروردی – مولانا - یونگ عالم مُثُل افلاطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالَمِ دلِ مولوی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 52-68]
 • اصالت زمان بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • اصطلاحات دیوانی اصطلاحات دیوانی و اداری در کتاب «تاریخ سیستان» [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 163-198]
 • اصلاحات مالیاتی نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • اصلاح‌طلبی بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • اعتبار اجتماعی ـ پای‌گاه اجتماعی ـ زن ـ شاه‌نامه ـ مشورت‌خواهی ـ ملیت (ایرانی و غیرایرانی) تحلیل آماری پای‌گاه اجتماعی زنان شاه‌نامه [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 149-178]
 • افتخارنامه بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • افراسیاب هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • افراسیاب نمادشناسی رؤیای بزرگ ضحّاک و افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 159-182]
 • افراسیاب ـ اپه ئوشا ـ شخصیت‌های اهریمنی ـ شاه‌نامه فردوسی ـ آرش ـ آب تیشتر و اپه ئوشا ـ باران آب و افراسیاب [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 37-59]
 • افسانة مضمون تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • افسانه‌های شاه و پری آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-47]
 • افضل الدین بدیل خاقانی سبک‌شناسی نظم در قرن ششم (بخش3، آخرین بخش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 47-92]
 • افلاک مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • اقبال تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-131]
 • اقتباس ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 103-125]
 • اقلیم تأثیرپذیری شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 287-297]
 • ایکاروس بررسی تحلیلی تطبیقی اسطوره‌‌های پرواز ( کیکاووس، نمرود، ووئی،ایکاروس و اتنه ) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-118]
 • اکوان ‌دیو بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]
 • الاهی‌نامه پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • البرز – کوه اساطیری – شاهنامه – اوستا – کوه‌های شمال ایران – فردوسی مازندران و البرز در شاهنامه [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 165-177]
 • الجاحظ نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • الشَّواربی نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • الگوی اقتباس کریوولن تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • الگوهای فیلم‌نامه ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 103-125]
 • الگوهای گفت‌وگو - نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 53-69]
 • الماس‌خان کندوله‌ای نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کُردی الماس‌خان کندوله‌ای [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]
 • ایما بررسی کنایه و انواع آن در نفثة المصدور [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 116-132]
 • امارات شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • امارات شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • امام علی (ع) ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • امام علی (ع) نقد نه روایت از شورش‎های ایرانیان در زمان خلافت امام علی (ع) در حماسۀ دینی دلیل‏ الجنان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 151-172]
 • امثال و حکم بررسی و مقایسة سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده‌خدا [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 219-233]
 • امیرخسرو امیرخسرو دهلوی و موسیقی دیوان او [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-133]
 • امیرخسرو دهلوی درآمدی بر درونمایه‌های مطلوب آئینه اسکندری برای اقتباس سینمایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-39]
 • امر قدسی ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • اَناهیتا علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • انجمن شعری ابوالفقرا مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • ایندرهَ بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • اندیشۀ زروانی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • اندیشۀ سیاسی خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • انسان کامل ـ تجلّی ـ عشق ـ فنا ـ استغراق ـ شطحیات ـ اتّحاد ـ حلول انسان کامل از تجلی تا حلول [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 238-257]
 • انسان معاصر حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-95]
 • این مقاله وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • ایهام ـ مجرده ـ مرشحه ـ مبینه ـ مهیأه... ـ مسویه ـ مبهمه دو ایهام نویافته در شعر حافظ [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 99-119]
 • اهداف تراژدی طرحی در هندسه تراژدی با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاه‌نامة فردوسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-50]
 • اهریمن مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • اهریمن بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 127-140]
 • اهریمن تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • اهل بیت فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • اهورامزدا تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • اهورا مزدا (سپنته مینیو9 – اهریمن (انگره مینیو) – دروج – آشموغ – پندار نیک – گفتار نیک – کردار نیک – اکه منه (اندیشه بد) – امشاسپندان – مهر (ایزد پیمان) – مونوتئیسم (اعتقاد بر وجود خدای یگانه) – هوم – دیو خیر و شر در آیین مزد یسنی [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 87-118]
 • اهونور ـ یثا اهووئیریو ـ بغان یشت ـ بغ نسک ـ دینکرد نهم اهونور، نخستین آفریده [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 191-202]
 • اورمزد مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • اورنگ‌زیب تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • اوستا تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • اوستا ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • اوستا هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • اوستا ســـــروش [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 189-199]
 • اوستا اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • اوستا طوس زرّینه کفش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-113]
 • اوستا بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • اوستایی واژه‌های هم‌بنیاد فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 35-53]
 • اوستا ـ وندیداد ـ فرگرد 14 ـ آتش ـ انبر ـ skarana ـ garəmo ـ astām nirišn برررسی واژة garəmo. Skarana در وندیداد [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 65-68]
 • اوفاق درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 147-166]
 • اولویّت‌ها بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]

ب

 • بابل جای‌گاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • باختین تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]
 • باختین تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • باد نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • بادهای چهارگانه تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • باذل مشهدی ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • باذل مشهدی تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]
 • باران بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • بارودی تجدید و نوگرایی در شعر شاعران نِؤُکلاسیک مصر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 15-24]
 • باروری بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • بایزید بسطامی قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • بازسازی رایانه‌ای بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 97-114]
 • بازنویسی ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 13-50]
 • بازوبند سهراب لعل سهرابکی گزارشی نویافته از نشان خاندان رستم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 97-116]
 • بافت پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • با نگاهی تاریخی موضوع اصلی این مقاله است. مطالعاتی از این دست می‌تواند پرتوی نو بر عصر حافظ بیفکند و در نهایت گامی کوچک در جهت تدوین تاریخ وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • بانوان همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 173-198]
 • بانوگشسب¬نامه نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]
 • بـبربیان توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 157-179]
 • ببر بیان بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 291-310]
 • ببهروواهن تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 211-230]
 • بیت تاریخ‌دار گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ¬دار شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 115-125]
 • بی‌چون نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • بخشودگی مالیاتی نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • بدشگونی لعل سهرابکی گزارشی نویافته از نشان خاندان رستم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 97-116]
 • بدیع لفظی و معنوی بررسی عناصر موسیقایی در غزل سعدی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 253-267]
 • بیدل دهلوی خاقانی و ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 63-76]
 • بیدل دهلوی بیدل در عرصة غزل عرفانی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 25-37]
 • برجسته‌سازی رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • برزو اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 39-72]
 • برزونامه اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 39-72]
 • برشده¬گوهر فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • برگر ریخت‌شناسی همای‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 105-132]
 • برمایه شاه گاوسوار [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 13-42]
 • برنامۀ آماری شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگ‌داشت مفاخر کارکردهای ملّی-میهنی با رویکرد حماسی در شعر رعدی آذرخشی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 13-35]
 • بیژن تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • بسامد بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • بسامد ـ قانون زیف بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 162-171]
 • بستور بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]
 • بیش‌متنیّت بررسی نگاره‌های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریۀ بیش‌متنی ژرار ژنت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 191-218]
 • بی‌صورت نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • بطّال‌نامه از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • بقا نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • بقا عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • بیگانگان تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه فردوسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • بی‌گناهی سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • بلاغت تاریخ الوزرا و مثل‌های آن [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 129-141]
 • بنیادهای اساطیری بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • بینامتنیّت تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • بینامتنیّت تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]
 • بینامتنی‌نگری بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملّی ایران با روی‌کرد نظریّۀ بینامتنی‌نگری (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 13-33]
 • بندهشن بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • بهاء ولد و مولانا ـ معشوق در نگاه بهاء ولد ـ مزه ـ معارف بهاء ولد ـ غزلیات شمس پدر و پسـر معشوق آنان کیست؟ [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 33-48]
 • بهار ـ قصیده ـ زبان‌شناسی ـ نحو بررسی زبان‌شناختی قصاید بهار [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 298-320]
 • به بررسی زندگی وزیران عصر حافظ پرداخته است. خواجه عمادالدین محمود کرمانی وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • به‌حاشیه‌رانی رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • بهرام پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • بهرام بیضایی تحلیل شخصیت زن در نمایش‌نامة «پرده خانه» اثر بهرام بیضایی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 60-98]
 • بهرام چوبینه روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • بهرام‌ چوبینه بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرام گور تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 73-90]
 • بهرام و کنیزک نام‌دهی در شخصیّت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟ [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 65-83]
 • بهشت گم‌شده تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • بهمن ملاحظاتی دربارۀ منظومۀ بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 11-26]
 • بهمن روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 99-118]
 • بهیم نگر گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ¬دار شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 115-125]
 • بهمن نامه ملاحظاتی دربارۀ منظومۀ بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 11-26]
 • بهمن‌نامه تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • بی‌هوشی سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • بهووریهی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • بهووریهی دو اسمی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • بهووریهی مسندی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • بوطیقا – امیر خسرو – شعر – سبک هندی بوطیقای امیر خسرو دهلوی [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 73-86]
 • بوم‌فمینیسم تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 221-240]

پ

 • پارسایی عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • پارسیان (هند) یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • پارینه‌سنگی رستم، پهلوانی از «عصر شکارگری» (فرضیه‌ای نو درباب خاست‌گاه اسطورة رستم) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 39-61]
 • پاکی تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 117-127]
 • پاک‌بازی عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • پدیده‌های جوّی مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • پری نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • پراپ ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • پراپ ریخت‌شناسی همای‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 105-132]
 • پریباد نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • پرتو اصفهانی مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • پیر خردمند تحلیل کهن‌الگویی شخصیت «کوش پیل‌دندان» با روی‌کرد به کهن‌الگوهای «پیر خردمند» و «ولادت دوباره» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 155-173]
 • پرده خانه تحلیل شخصیت زن در نمایش‌نامة «پرده خانه» اثر بهرام بیضایی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 60-98]
 • پیرسون و کی‌مار تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • پیر فرزانه نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • پیروی‌های شاهنامه روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره مفهوم وزارت در ادب فارسی وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • پساساختارگرایی تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]
 • پساساخت‌گرایی پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • پست مدرنیسم ـ ادبیات داستانی ـ هوشنگ گلشیری پست مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایران (بررسی مؤلفه‌های پست مدرن در آثار هوشنگ گلشیری) [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 242-278]
 • پشت گرمی عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • پشیمانی و پریشانی از مولانا بیاموزیم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 111-122]
 • پشوتن بحثی دربارۀ علّت جاودانگی پشوتن در سنّت مزدیسنی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • پیشوند بررسی عمل‌کرد فردوسی در کلمه‌سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 183-199]
 • پیکرگردانی تحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجراهای گرشاسپ براساس نقد کهن‌الگویی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 259-285]
 • پیمان بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 119-147]
 • پنج‌گان ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • پهلوی اشکانی واژه‌های هم‌بنیاد فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 35-53]
 • پهلوان اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • پهلوان ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • پهلوانان از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • پهلوانان و شاهان سکایی مطالعۀ تطبیقی روایاتی از تدفین اقوام سکایی در شاهنامه با آثار تدفینی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 305-331]
 • پهلوی ساسانی واژه‌های هم‌بنیاد فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 35-53]
 • پویانمایی تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • پوران-دخت نظام تعامل و تطبیق در مواجهه پوران دخت و اسکندر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]

ت

 • تاب‌آوری شهرها بررسی تأثیر روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 197-222]
 • تابو نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • تأثیر ادبیات شرق بر ادبیات غرب افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • تأثیر تصوف بر فرهنگ و ادبیات نکاتی در ویژگی‌های سبکی دورة مغول (بخش دوم) (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 93-110]
 • تأثیرگذاری بررسی دامنۀ تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (ره‌یافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیّت ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 85-101]
 • تاج بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • تا جایی که مولانا هدف خود را از مثنوی با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • تاج¬گذاری منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • تاریخ بازتاب آداب و رسوم تاریخی هند در تاریخ و ادب معاصر ایران [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 11-27]
 • تاریخ نقد نه روایت از شورش‎های ایرانیان در زمان خلافت امام علی (ع) در حماسۀ دینی دلیل‏ الجنان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 151-172]
 • تاریخ بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاریخی بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • تاریخ اساطیری داستانی بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • تاریخ الوزرا تاریخ الوزرا و مثل‌های آن [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 129-141]
 • تاریخ جهانگشا کارکردهای زبانی تاریخ جهان گشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 201-213]
 • تاریخ ذهنیت تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]
 • تاریخ شاه‌عباس یکم معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • تاریخ طبری منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • تاریخ نظم بهمن‌نامه ملاحظاتی دربارۀ منظومۀ بهمن‌نامه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 11-26]
 • تاریخ‌نگاران تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]
 • تاریخ نویسی سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]
 • تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • تاریخ‌نوشته‌های محلّی تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]
 • تا شرط آینگی بودن مردان خدا را فروگذار نکرده باشد. این مقاله ابتدا به شرحی مختصر از زندگی حسام‌الدین می‌پردازد با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • تأویل عناصر مبهمات عناصر اشرافی، در اشعار منوچهری دامغانی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 142-154]
 • تیپ شخصیتی واکاوی شخصیت ملّیِ ایرانی در شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 125-141]
 • تحفة المرشدین من حکایات الصّالحین ـ روض الرّیاحین فی حکایات الصّالحین ـ نفحات الانس من حضرات القدس ـ جلال الدّین محمّد عبادی کازرونی ـ عب سهم نسخة خطی منتشر نشدة «تحفه المرشدین من حکایات الصّالحین» در «نفحات الانس من حضرات القدس» [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 11-32]
 • تحلیل نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 155-171]
 • تحلیل انتقادی گفتمان گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 175-193]
 • تحلیل بسامدی مثنوی بررسی عقل و زیر مجموعه‌های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 259-276]
 • تحلیل‌رفتار‌متقابل تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]
 • تحلیل گفتمان انتقادی روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • تحلیل محتوایی نقد و تحلیل محتوایی شرح‌های مخزن‌الاسرار [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 133-147]
 • تحلیل مکالمه گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 175-193]
 • تحول بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • تخت بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • تخت جمشید نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • تخیل تأثیرپذیری شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 287-297]
 • تخیّل تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 73-90]
 • تخلفات مالیاتی نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • تداوم بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • تدفین اسب مطالعۀ تطبیقی روایاتی از تدفین اقوام سکایی در شاهنامه با آثار تدفینی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 305-331]
 • تراژدی بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • تراژدی طرحی در هندسه تراژدی با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاه‌نامة فردوسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-50]
 • تراژدی تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • تراژدی تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • تراژدی سیاوش در شاه‌نامه طرحی در هندسه تراژدی با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاه‌نامة فردوسی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 39-50]
 • ترامتنیّت بررسی دامنۀ تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (ره‌یافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیّت ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 85-101]
 • ترانه عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • ترجمه نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • ترجمه حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • ترکیب خاقانی و ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 63-76]
 • ترکیب وصفی بررسی عمل‌کرد فردوسی در کلمه‌سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 183-199]
 • تشبیه منوچهری و تأثیرپذیری او از ادبیات دوران جاهلی عرب [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 48-65]
 • تشبیهات اساطیری بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 121-148]
 • تشبیه تلمیحی جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 27-62]
 • تشبیه و تنزیه فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • تشرف بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 291-310]
 • تصاویر نمادین تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 73-90]
 • تصاویر و نقوش بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 97-114]
 • تصحیح رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]
 • تصحیح ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • تصحیح قیاسی کَرز (karz) واژه‌ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 11-24]
 • تصحیح قیاسی بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • تصحیح نسخة خطّی ـ رسالة عرفان و کلامی ـ کمال‌الدین ملاّعبدالرزّاق کاشانی تصحیح نسخة خطی رسالة عرفانی و کلامی از عارف بارع: کمال‌الدین ملاعبدالرزاق اسحاق کاشی (730 هـ.ق) [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 120-133]
 • تصویر تأثیرپذیری شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 287-297]
 • تصویرحماسی گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • تصوّف طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • تصوف – حکایت – شکایت – علما – صوفی نمایان- صوفیان انتقاد صوفیان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 175-190]
 • تضعیف رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • تعادل بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • تعارض میان فردی تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 219-238]
 • تعامل و تقابل تقابل و تعامل با دیگری در شاهنامه فردوسی از منظر نشانه شناسی فرهنگی (از گیومرت تا فریدون) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 255-277]
 • تعریض بررسی کنایه و انواع آن در نفثة المصدور [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 116-132]
 • تعلیق تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 73-92]
 • تعلیق بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • تعمیه تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • تفسیر تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • تقابل زبانی نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 57-71]
 • تقابل عقل و عشق تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 135-175]
 • تقابل‌های دوگانه اسطوره‌شناسی ساختاری، طرحی کارآمد برای تبیین اسطوره‌‌های هند و ایرانی تحلیل نمونه: داستان جمشید [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 159-177]
 • تقابل‌های دوگانه بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]
 • تقدیر بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • تکرار هنر سازۀ «تکرار» و نقش آن در علی‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 133-166]
 • تکواژ آزاد نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • تکواژ مقید نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • تلویح بررسی کنایه و انواع آن در نفثة المصدور [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 116-132]
 • تمثیل قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و رابطة آن‌ها با شریعت، طریقت و حقیقت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 13-16]
 • تمُرنامه معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • تناقض درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • تناقض ـ تناقض نمایی ـ اندیشه ـ پارادکس ـ شعر ـ ناصرخسرو ـ فنون ادبی ـ نقدادبی بررسی اندیشه‌های پارادکسیکال (متناقض) در شعر ناصرخسرو [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 172-219]
 • تندیس علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • توازن قدرت ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • توتم نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • توس تحلیل ادبی و هنری رؤیا در متن و نگاره داستان «خواب دیدن توس سیاوش را» از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]
 • توصیف ویژگی‌های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • توهّم توطئه نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]

ث

 • ثروت‌بخشی تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • ثواشه تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]

ج

 • جادو بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • جام سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • جام جم «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 41-73]
 • جامعه آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-47]
 • جامعه‌شناسی ادبیات ـ مشروطیت ـ اشعار نسیم شمال ـ تحلیل محتوا تصویر جامعه در اشعار سید اشرف الدین گیلانی «نسیم شمال» [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 372-394]
 • جامعه‌شناسی بدن بازنمایی بدن و تحلیل کنش‌های بدنی ضدّقهرمان در منظومه‌ی حماسی کوش‌نامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 299-321]
 • جامعه‌شناسی در امثال و حکم بررسی و مقایسة سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده‌خدا [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 219-233]
 • جاودانگی بحثی دربارۀ علّت جاودانگی پشوتن در سنّت مزدیسنی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • جبر- اختیار- تفویض- خیر- شر- حق مسأله جبر و اختیار در اندیشة مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 49-53]
 • جبر ـ اختیار ـ جبر چو جان ـ کثرت‌گرایی ـ وحدت‌گرایی نگاه دیگرگونة مولانا به مسألۀ جبر و اختیار [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 87-118]
 • جبر ـ اختیار ـ مولانا ـ مسؤولیت ـ جبّاری ـ اضطراب ـ سببیت ـ مُقضی ـ صُدفه ـ فاتالیسم ـ هگل ـ قدرت ـ ابتهال ـ زاری ـ ولتر تبیینی از جبرگراییِ روان شناختی و اختیارگراییِ جامعه شناختی نزد مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 317-330]
 • جبرئیل بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • جذبة حیدری ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • جذب و طرد تقابل و تعامل با دیگری در شاهنامه فردوسی از منظر نشانه شناسی فرهنگی (از گیومرت تا فریدون) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 255-277]
 • جغرافیای اسطوره‌ای جای‌گاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • جغرافیای هشت‌رود ضحّاک در کورۀ سراسکند نگاهی به روایت داستان ضحّاک ماردوش در منطقة هشت‌رود و تأثیر آن در نام‌گذاری مناطق جغرافیایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-163]
 • جم سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • جم اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 331-351]
 • جمشید اسطوره‌شناسی ساختاری، طرحی کارآمد برای تبیین اسطوره‌‌های هند و ایرانی تحلیل نمونه: داستان جمشید [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 159-177]
 • جمشید خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • جمشید بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]
 • جمشید روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 207-227]
 • جمله‌شناسی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • جم و خورشید «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 41-73]
 • جناس ـ تجنیس ـ ایهام ـ بدیع جنس رَوَد سویِ جنس «گفتاری در جناس» [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 422-442]
 • جنبه‌های نمایشی بررسی جنبه‌های نمایشی ادبیات عامیانه با تأکید بر داستان امیرارسلان نام‌دار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 77-95]
 • جنگ هاماوران ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • جهان‌گیرنامه تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • جهل و نادانی ـ خرافه‌گرایی ـ شعر دورة مشروطه ـ شعر دورة نیمایی ـ شعر ستیز نقد جهل و خرافه‌گرایی در شعر معاصر (شعر ستیز) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 215-238]
 • جواهرالاسرار لعل سهرابکی گزارشی نویافته از نشان خاندان رستم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 97-116]
 • جوزف کمپل تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • جوینی کارکردهای زبانی تاریخ جهان گشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 201-213]
 • جوهرة شعر ـ عشق خاص ـ مولانا ـ موسیقی کیفیت شعری مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 171-196]

چ

ح

 • حادثه یا واقعه ـ کشمکش ـ جای خالی سلوچ ـ محمود دولت آبادی تحلیل عنصر «حادثه» در رمان «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 134-148]
 • حافظ حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 25-56]
 • حافظ ابراهیم تجدید و نوگرایی در شعر شاعران نِؤُکلاسیک مصر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 15-24]
 • حافظ ـ خلاف آمدِ عادت ـ آشنایی‌زدایی ـ دلیل عکس ـ متناقض‌نما ـ باورشکنی و عقل‌ستیزی حافظ در ترازوی خلاف آمدِ عادت [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 261-274]
 • حافظ ـ سنخیت لفظ و معنی ـ زبان فاخر ـ رندی ـ پیر مغان ـ جام‌جم کیفیت ارتباط لفظ و معنی در پهنة هنر حافظ [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 55-64]
 • حرکت جوهری – نِفس نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • حیره یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 259-285]
 • حروف اضافه تحول کارکردهای حروف اضافه و ربط در شعر معاصر [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 199-217]
 • حسام‌الدین چلبی از مریدان و نزدیکان ویژه مولانا بوده با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • حسام‌الدین چلبی ـ مولانا ـ شمس تبریزی ـ صلاح‌الدین زرکوب ـ مثنوی حسام الدین چلبی و جای‌گاه او [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 59-71]
 • حسام‌الدین چلبی ـ مولانا ـ شمس تبریزی ـ صلاح‌الدین زرکوب ـ مثنوی حسام‌الدّین چلبی و جای‌گاه او [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 80-92]
 • حسام‌الدین می‌داند با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • حسین‌بیگ تبریزی نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-121]
 • حسن بن هانی ـ ابونواس ـ شعر خمری ـ شعوبیه ـ تجدید درعصر عباسی ابو نواس، شاعر ایرانی دربوتة نقد و داوری تاریخ [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 235-257]
 • حسین پناهی ـ سبک و سبک‌شناسی ـ بسامد ـ عناصر زبانی تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی از دیدگاه سبک‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 85-110]
 • حسین منزوی بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • حضرت علی(ع) تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • حضرت محمّد (ص) ـ شوق نامه ـ طالبی ـ سفرنامۀ روحانی ـ بلوقیا ـ داستان‌پردازی طالبی، سراینده شوق‌نامه (تصحیح نسخه خطّی شوق‌نامه و گوینده آن) [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 260-286]
 • حقانیت سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • حکمای یونان قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • حکمت «معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟ [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 269-281]
 • حکومت بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]
 • حکومت پادشاهان و تقابل نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • حماسة دینی تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]
 • حماسة مذهبی ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • حماسة ملی تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]
 • حماسه بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • حماسه سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]
 • حماسه ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • حماسه حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 25-56]
 • حماسه معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • حماسه تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • حماسه متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-148]
 • حماسه ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 13-50]
 • حماسه تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-131]
 • حماسه بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 119-147]
 • حماسه حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • حماسه تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • حماسه معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • حماسه تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • حماسه بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • حماسه بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]
 • حماسه شاهنامه‌ بینافرهنگی: بررسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 325-353]
 • حماسه روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 207-227]
 • حماسه باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • حماسه ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 311-335]
 • حماسه بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 271-290]
 • حماسه تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حماسه‌ بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملّی ایران با روی‌کرد نظریّۀ بینامتنی‌نگری (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 13-33]
 • حماسه‌ی آرش تحلیل استعاره‌های هستی‌شناختی در «حماسه‌ی آرش» مهرداد اوستا، بر اساس الگوی لیکاف و جانسون [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 199-230]
 • حماسه درون حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-95]
 • حماسه سرایی ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 149-173]
 • حماسه فارسی تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • حماسه منثور ده نفر قزلباش به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون‌مایه ‌های حماسی رمان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 79-101]
 • حماسه‏ های دینی نقد نه روایت از شورش‎های ایرانیان در زمان خلافت امام علی (ع) در حماسۀ دینی دلیل‏ الجنان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 151-172]
 • حماسۀ تاریخی روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حماسۀ تاریخی معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 355-374]
 • حماسۀ کهن تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر «خوان هشتم» از مهدی اخوان‌ثالث بر اساس دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 131-149]
 • حماسۀ منظوم و منثور بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • حماسۀ نو خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • حماسۀ نوین تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر «خوان هشتم» از مهدی اخوان‌ثالث بر اساس دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 131-149]
 • حمیدی شیرازی جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 27-62]
 • حملة حیدری ابوطالب اصفهانی پیشگام در پیدایش منظومه‌های حماسیِ حمله حیدری [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 127-142]
 • حملة حیدری تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]
 • حمله‌سرایی تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]
 • حملۀ حیدری بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]

خ

 • خاقانی خاقانی و ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 63-76]
 • خاقانی شروانی خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 37-71]
 • خیّام نویسنده نوروزنامه کیست؟! [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 190-205]
 • خاموشی نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 155-171]
 • خانواده ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • خاوران‌نامه بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • خاورشناسان بررسی دامنۀ تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (ره‌یافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیّت ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 85-101]
 • خاور قشنگ بررسی تحلیلی روایت «کی‌خسرو» در منطقة ماصَرم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • خدا پیوندهای فکری مولانا با بهاء ولد، افلاطون [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 223-237]
 • خدا تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • خدای¬نامه بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • خدای نامه هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]
 • خدای‌نامه بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خراج گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ¬دار شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 115-125]
 • خیر و شر بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • خسروپرویز روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • خسروپرویز بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسرو و شیرین واپسین گفت‌وگوی دل‌دادگان در منظومه‌های عاشقانه فارسی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 9-26]
 • خسرو و شیرین فردوسی مقایسة منظومه های خسرو و شیرین فردوسی و نظامی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 240-258]
 • خسرو و شیرین نظامی مقایسة منظومه های خسرو و شیرین فردوسی و نظامی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 240-258]
 • خشایارشا نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • خشیت عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • خشک‌سالی علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • خضر پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • خطبه منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • خنیاگر سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 11-25]
 • خواب‌گزاری تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 181-209]
 • خواجه برهان‌الدین فتح الله وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • خواجه قوام‌الدین محمد صاحب عیار و جلال‌الدین تورانشاه وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 177-212]
 • خوانش حماسی فردوسی و خوانش عرفانی عطار پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • خوانش دوقطبی خوانش‌های دوقطبیِ معطوف به شاهنامه در تبیین دو مقولۀ «زن» و «صلح» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 73-89]
 • خویت ودثه «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خویتوکدس «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خودکشی بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریه‌های قربانی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • خویدودس «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خویدوده «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • خورشید و ایزد مِهر «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 41-73]
 • خویشاوندیِ دست‌نویس‌ها شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • خویشاوندکشی مؤنث تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • خویش‌کاری زن تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش‌نویسی و تذهیب مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • خوشی و ناخوشی از مولانا بیاموزیم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 111-122]
 • خون بحثی دربارۀ علّت جاودانگی پشوتن در سنّت مزدیسنی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]

د

 • داراب‌نامۀ طـرسوسی نظام تعامل و تطبیق در مواجهه پوران دخت و اسکندر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]
 • دارالسلطنه قزوین شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • دایرة المعارف فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 153-166]
 • داریوش هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]
 • داریوش هخامنشی نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • دازاین تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • داستان شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • داستان روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 289-311]
 • داستان درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • داستان تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 73-92]
 • داستان تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • داستان حماسی تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • داستان دیوان بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • داستان رستم و شغاد ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 103-125]
 • داستان زال و رودابه واکاوی شخصیت ملّیِ ایرانی در شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 125-141]
 • داستان سیاوش تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 181-209]
 • داستان فرود پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • داستان کوتاه بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • داستان گشتاسب روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]
 • داستان ـ مقالات مقالات شمس و مینی‌مالیسم [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 299-311]
 • داستان‌های پهلوانی تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • داستان‌های واقع‌گرا بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • دانش‌مندنامه از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • دانلد بارتلمی اسطورۀ پدر و پسر در رمان پدر بی‌ جان و داستان رستم و سهراب از دید روان‌شناسی فروید [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 133-153]
 • دیپلماسی در جنگ اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • دخش رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]
 • دیدگاه انطباق ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • دیدگاه‌های نو معرفی و نقد دراسات فی‌الشاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 223-258]
 • دریاچۀ شورابیل پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 141-158]
 • درد رنج از نگاه مولانا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 167-186]
 • درفش کاویانی درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 147-166]
 • در مثنوی جای‌گاهی ویژه‌ دارد با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • دروازة ملل نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • درونمایه درآمدی بر درونمایه‌های مطلوب آئینه اسکندری برای اقتباس سینمایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-39]
 • درون مایه شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • درون‌مایه نقد و تحلیل نمایش‌نامة سرگذشت مرد خسیس [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 213-252]
 • دژ بهمن پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 141-158]
 • دستارچه بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • دست‌نویس شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • دست‌نویس شاهنامۀ کوچک دوم بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 97-114]
 • دست‌نویس‌های مصوّر بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 97-114]
 • دستور تاریخی بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • دستور زبان تحول کارکردهای حروف اضافه و ربط در شعر معاصر [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 199-217]
 • دستور نقش‌گرا تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 41-71]
 • دستور نقش‌گرای هلیدی تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر «خوان هشتم» از مهدی اخوان‌ثالث بر اساس دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 131-149]
 • دفتر چهارم مثنوی بررسی عقل و زیر مجموعه‌های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 259-276]
 • دفتر سوم مثنوی – تحلیل بسامدی مثنوی – تحلیل منظومه‌ای مثنوی – کلان‌فکرهای مثنوی تحلیل بسامدی درون‌مایه‌ها در دفتر سوم مثنوی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 239-260]
 • دکارت قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • دکتر سیّد جعفر شهیدی شارح نهج‌البلاغه مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 277-288]
 • دگردیسی بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 271-290]
 • دلیل‏ الجنان نقد نه روایت از شورش‎های ایرانیان در زمان خلافت امام علی (ع) در حماسۀ دینی دلیل‏ الجنان [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 151-172]
 • دلواپسی تاثیر بررسی اضطراب تاثیر اسدی توسی از شاهنامه فردوسی بر اساس دیدگاه هارولد بلوم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 241-266]
 • دینی جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 27-62]
 • دینی بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • دینِ خُرّم «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 13-40]
 • دین – شریعت – طریقت – وحدت – کثرت – عرفان وحدت درونی ادیان در اندیشه مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 192-207]
 • دین و نژاد در عصر مغول نکاتی در ویژگی‌های سبکی دورة مغول (بخش دوم) (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 93-110]
 • ده نفر قزلباش ده نفر قزلباش به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون‌مایه ‌های حماسی رمان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 79-101]
 • دیو بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • دیو بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • دیوان حافظ نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • دیوان حافظ دقایقی در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 83-90]
 • دو بن¬گرایی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • دورة ‌اسلامی (Islamic era) افسون سنگ و رنگ در کهن نبشته‌ها [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 423-463]
 • دورة صفویه شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • دورة صفویه بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • دورۀ صفویّه نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-121]
 • دیو سپید بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • دومزیل ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 311-335]

ذ

 • ذهنیت ایرانی تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]

ر

 • رابطة اعراب با ایرانیان ـ ورود اعراب به ایران ـ فتح خراسان در قرن نخست ـ سکونت اعراب در خراسان ـ قبایل عرب ـ مهاجرت‌های اعراب به خراسان ـ ع تاریخ‌چه مختصر اعراب جنوب خراسان (منطقة عرب خانه) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 17-49]
 • رابطة لفظ و معنی نکاتی در زیبائی‌شناختی و ویژگی‌های سبکی دورة مغول (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-82]
 • رام تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • رامایانا «مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا» [(مقالات آماده انتشار)]
 • راوی نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-121]
 • رباعیات مولانا- رفتارهای هنری- استدلال هنری- روایت داستانی- ساختار نمایشی رفتارهای هنری در رباعیات مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 119-143]
 • رباعی‌های اصیل – رباعی‌های دخیل – منظومه فکری خیام – بدایت و نهایت جهان – شک فلسفی – ترکیب و انحلال – اِتقان صنع – قناعت و خرسندی – حصار تعصب – وحشت از مرگ – عشق به زندگی – سرنوشت تبیین اندیشه خیامی از خلال رباعی‌های متوازن و مقبول الاصاله [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 15-53]
 • رجز خوانی و جنگاوری از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • ریخت‌شناسی ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • ریخت‌شناسی ریخت‌شناسی همای‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 105-132]
 • ریخت‌شناسی تحلیل و مقایسۀ ساختار روایی قصۀ‌ گنبدهای سیاه و صندلی هفت گنبد نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی قصه‌های پریان«ولادیمیر پراپ» [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 96-128]
 • رخش رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]
 • ردیف بررسی عناصر موسیقایی در غزل سعدی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 253-267]
 • ردیف فعلی- ماده اصلی و جعلی- فعل ناقص- فعل معین- فعل مجهول- فعل ساده- پیش وندی- مرکب و عبارت فعلی بررسی ردیف های فعلی در سه دفتر اول مثنوی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 491-504]
 • رزم‌نامۀ کنیزک رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]
 • رسالة الغفران «معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟ [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 269-281]
 • رسالة سپه‌سالار ـ فریدون بن احمد اسفهسالار ـ مثنوی ولدی (ابتدانامه) ـ مولانا جلال‌الدین محمد بلخی ـ چلبی سپه‌سالار و رسالة او در مناقب خداوندگار [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 25-32]
 • رستم بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • رستم نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • رستم بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]
 • رستم تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]
 • رستم یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • رستم رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • رستم توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 157-179]
 • رستم رستم، پهلوانی از «عصر شکارگری» (فرضیه‌ای نو درباب خاست‌گاه اسطورة رستم) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 39-61]
 • رستم بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 291-310]
 • رستم فرخ‌زاد تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]
 • رستم‌نامه رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • رستم واسپندیار هم‌آوردیِ آن دو: تن‌آوردگیِ جان‌مایه‌هایی هم‌گون در کالبدِ دو روایت: رستم و اسپندیار و مکبث [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 167-206]
 • رستم و اسفندیار - نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 53-69]
 • رستم و اسفندیار گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 175-193]
 • رستم و اسفندیار بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • رستم و اسفندیار تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • رستم و اسفندیار گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • رستم و اسفندیار تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]
 • رستم و اسفندیار ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • رستم و برزو اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 39-72]
 • رستم و سهراب تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 73-92]
 • رستم و سهراب تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • رستم و سهراب رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • رستم و شغاد تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 41-71]
 • ریشه‌شناسی بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • رعدی آذرخشی کارکردهای ملّی-میهنی با رویکرد حماسی در شعر رعدی آذرخشی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 13-35]
 • رقص ـ سماع ـ صوفی ـ عامی ـ مثنوی ـ مولانا عارف و عامی در رقص و سماع [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 21-39]
 • ریکور ریخت‌شناسی همای‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 105-132]
 • ریگ ودا هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • رمان بررسی سبکی رمان سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 51-77]
 • رمانتیسم ـ طفل یتیم ـ دودکش پاک‌کن ـ ویلیام بلیک ـ پروین اعتصامی رمانتیسم از انگلیس تا ایران نگاهی به جلوه‌های مکتب رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 131-160]
 • رمانتیک افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • رمانس ـ نقالی بررسی جنبه‌های نمایشی ادبیات عامیانه با تأکید بر داستان امیرارسلان نام‌دار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 77-95]
 • رمز بررسی کنایه و انواع آن در نفثة المصدور [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 116-132]
 • رمز ـ عالم خیال ـ تضاد ـ کثرت ـ وحدت رمزگشایی قصة دقوقی [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 220-241]
 • رنج رنج از نگاه مولانا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 167-186]
 • رهی عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • رهبری مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 277-288]
 • رهبر کاریزما تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 117-127]
 • ره‌روی – سنخیت – عشق پیوندهای فکری مولانا با بهاء ولد، افلاطون [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 223-237]
 • رؤیا نمادشناسی رؤیای بزرگ ضحّاک و افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 159-182]
 • روابط قدرت گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 175-193]
 • روایت تحلیل و مقایسۀ ساختار روایی قصۀ‌ گنبدهای سیاه و صندلی هفت گنبد نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی قصه‌های پریان«ولادیمیر پراپ» [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 96-128]
 • روایت جستاری در شیوۀ استفادۀ فردوسی از منابع بر اساس مقایسۀ داستان همای و دارا در شاهنامه، غررالسّیر و نهایة الارب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • روایت بررسی تأثیر روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 197-222]
 • روایت جادو بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • روایت ـ دیدگاه درونی ـ دیدگاه بیرونی ـ شرح و توصیف ـ میدان دید روایت در قصه‌های استاندل [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 305-318]
 • روایت‌سنجی بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • روایت شفاهی ضحّاک در کورۀ سراسکند نگاهی به روایت داستان ضحّاک ماردوش در منطقة هشت‌رود و تأثیر آن در نام‌گذاری مناطق جغرافیایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-163]
 • روایت شناسی روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 289-311]
 • روایت کُردی نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کُردی الماس‌خان کندوله‌ای [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]
 • روایت نقالی بررسی باورهای عامیانه و اساطیری در روایتی نقّالی از داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • روایت نقالی بررسی تحلیلی روایت «کی‌خسرو» در منطقة ماصَرم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • روایت نقّالان تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]
 • روایت‌های پهلوانی سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 11-25]
 • روایت‌های شفاهی روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]
 • روان‌شناسی اسطورۀ پدر و پسر در رمان پدر بی‌ جان و داستان رستم و سهراب از دید روان‌شناسی فروید [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 133-153]
 • روان‌شناسی شخصیت نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • روان‌کاوی آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-47]
 • روان‌کاوی یونگی ـ آنیما ـ مادر ازلی ـ مطلق ازلی ـ مرد ـ هرمان هسه ـ گرگ‌بیابان بررسی نقش زن در رمان گرگ بیابان هسه با نگاهی به برخی از آثار دیگر وی [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 95-112]
 • روح سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • روش غیرمستقیم شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • روش مستقیم شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • روشنی سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • رویکرد کارکردگرایی آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکردِ متن شناختی آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکردِ نظریه پژوهی آسیب شناسی مبانی و بنیان های ِاسطوره پژوهی در ایران در حوزة مطالعات متن شناختی، کارکرد گرایی و نظریه پژوهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روم یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 259-285]

ز

 • زال بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • زال بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • زال رستم، پهلوانی از «عصر شکارگری» (فرضیه‌ای نو درباب خاست‌گاه اسطورة رستم) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 39-61]
 • زیباشناسی مرگ پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • زبان درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • زبان فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 153-166]
 • زبان ادبی کارکردهای زبانی تاریخ جهان گشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 201-213]
 • زبان تاریخی و ادبیت کارکردهای زبانی تاریخ جهان گشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 201-213]
 • زبان ترکی چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]
 • زبان‌شناسی نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 213-240]
 • زبان گورانی رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 145-171]
 • زبان گورانی رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • زبان گورانی اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 39-72]
 • زبان‌های فارسی میانه (Middle Persian languages) ـ باور (Believing) ـ افسون سنگ و رنگ در کهن نبشته‌ها [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 423-463]
 • زراتشت‌نامه بحثی دربارۀ علّت جاودانگی پشوتن در سنّت مزدیسنی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • زرّین‌کفشی طوس زرّینه کفش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-113]
 • زروان بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • زیست بوم تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 221-240]
 • زشتی بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 127-140]
 • زیگموند فروید اسطورۀ پدر و پسر در رمان پدر بی‌ جان و داستان رستم و سهراب از دید روان‌شناسی فروید [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 133-153]
 • زمان ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • زمان بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • زمان تألیف نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-121]
 • زمین ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]
 • زن بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • زن تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • زن خوانش‌های دوقطبیِ معطوف به شاهنامه در تبیین دو مقولۀ «زن» و «صلح» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 73-89]
 • زنان تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • زینت خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • زندگی اصیل تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • زن و مرد در امثال و حکم بررسی و مقایسة سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده‌خدا [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 219-233]
 • زیورهای هنری حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 25-56]

ژ

 • ژاپن اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 331-351]
 • ژرار ژنت روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 289-311]
 • ژرار ژنت تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • ژرار ژنت تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]
 • ژرف¬نگری فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • ژنت بررسی نگاره‌های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریۀ بیش‌متنی ژرار ژنت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 191-218]

س

 • ساختار ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • ساختار تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • ساختار خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • ساختار بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 119-147]
 • ساختار بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385 [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 143-172]
 • ساختارشکنی بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • ساختارگرایی تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]
 • ساختارگرایی تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • ساختار ـ محور عمودی ـ وحدت تجربه ـ روایت ـ استعاره ـ فضاسازی پیوست‌ها و گسست‌های ساختاری در غزل مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 208-222]
 • ساختار معنایی مثنوی بررسی عقل و زیر مجموعه‌های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 259-276]
 • ساختار منسجم ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • ساختار و معنا ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • ساختمان درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • ساده نویسی ساده‌نویسی و واژگان عربی در نثر علی دشتی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 200-220]
 • ساسانیان بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • ساقی سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • سال‌های ابری بررسی سبکی رمان سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 51-77]
 • سام ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • سام¬¬نامه ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • سایه نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • سایه نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • سیاوش تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • سیاوش تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 117-127]
 • سیاوش بررسی نگاره‌های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریۀ بیش‌متنی ژرار ژنت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 191-218]
 • سیاوش تحلیل ادبی و هنری رؤیا در متن و نگاره داستان «خواب دیدن توس سیاوش را» از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]
 • سیاوش تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • سیاوش کسرایی ویژگی‌های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • سیاوش‌نامه نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کُردی الماس‌خان کندوله‌ای [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]
 • سیاووش بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]
 • سبک آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • سبک معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • سبک ادبی بررسی سبکی رمان سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 51-77]
 • سبک بازگشت ادبی مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • سبک‌شناسی دورة مغول نکاتی در ویژگی‌های سبکی دورة مغول (بخش دوم) (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 93-110]
 • سبک‌شناسی نظم – انوری – جمال‌الدّین اصفهانی – قصیده – غزل – رباعی – ترکیب‌بند – نقد ادبی       سبک‌شناسی نظم در قرن ششم [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 13-62]
 • سبک‌شناسی نظم قرن ششم سبک‌شناسی نظم در قرن ششم (بخش3، آخرین بخش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 47-92]
 • سبک‌شناسی نظم قرن هفتم (کلّیّات) سبک‌شناسی نظم در قرن ششم (بخش3، آخرین بخش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 47-92]
 • سبک‌شناسی نظم – گسترش موضوعات شعری قرن‌های 4 و 5 در قرن ششم بررسی عوامل تحول – ورود افکار صوفیانه و عارفانه – طنز – هجو – مرثیه – مدح قصیده و غزل سبک‌شناسی نظم در قرن ششم [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 55-99]
 • سبک هندی خاقانی و ساخت «ترکیبات خاص» در سبک هندی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 63-76]
 • سبک هندی ـ صائب ـ مولانا ـ مصادیق و مضامین خاموشی ـ تشبیه تمثیل تلمیح صائب، هم‌دم دارالامان خاموشی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 29-54]
 • سبک هندی ـ غزلیات کلیم کاشانی ـ مختصات سبکی ـ مضمون آفرینی ـ خیال‌پردازی ـ موتیف‌ها بررسی مختصات سبکی و موتیف‌پردازی در غزلیات کلیم کاشانی (990-1061 ه. ق) [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 279-297]
 • سبک هندی ـ وحدت وجود بیدل در عرصة غزل عرفانی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 25-37]
 • سپس نقش حسام‌الدین در آفرینش مثنوی بیان می‌گردد و سرانجام چهرة معنوی حسام‌الدین و تأثیرات او بر مولانا از لابه‌لای ابیات مثنوی نمایاند با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • ستارگان و برج‌های دوازده گانه مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • سخن¬رانی منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • سیّد بطّال از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • سیّد نوشاد ابوالوفایی روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 99-118]
 • سیرالملوک بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • سرپرستی «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • سرسختی خاک عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • سرعت بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • سرود تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • سرود‌های شفاهی تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • سروش ســـــروش [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 189-199]
 • سروش یشت ســـــروش [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 189-199]
 • سیستان یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • سطح بلاغی آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • سطح نحوی آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • سطح واژگانی آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • سعدی بررسی عناصر موسیقایی در غزل سعدی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 253-267]
 • سعد و نحس مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • سغد نامة نخست سغدی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 283-305]
 • سفر نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • سفر قهرمان پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • سفر قهرمان تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • سفرنامه‌ها نردبان سلوک [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 79-116]
 • سفرهای روحانی در ادب فارسی نردبان سلوک [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 79-116]
 • سلم و تور تحلیل عامل پیش برندۀ روایت در داستان فریدونِ شاهنامۀ فردوسی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 13-33]
 • سماع ـ آواز خوش ـ چرخ زدن ـ پای‌کوبی ـ نی ـ مولانا سماع و مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 54-58]
 • سیمرغ بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • سیمرغ بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • سیمرغ بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • سیمین بهبهانی زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 231-269]
 • سنت زرتشتی ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • سنّت قصه‌پردازی سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 11-25]
 • سنّت‌هایِ حماسی حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • سینما و اقتباس درآمدی بر درونمایه‌های مطلوب آئینه اسکندری برای اقتباس سینمایی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 13-39]
 • سهراب تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]
 • سهراب تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 211-230]
 • سهراب تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • سودابه شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]
 • سودابه بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • سودابه بررسی شخصیت سودابه با نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • سوگند سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • سوما هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • سئوکنت سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]

ش

 • شاپور دوم یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 259-285]
 • شادی سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • شاعران حوزة اصفهان مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • شاه ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • شاه‌جهان تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • شاهین بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • شاهنامة فردوسی تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • شاهنامة فردوسی پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • شاهنامة فردوسی معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 35-51]
 • شاهنامة فردوسی تحلیل تراژدی‌های شاهنامة فردوسی بر پایة افسانة مضمون ارسطو [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 149-172]
 • شاه‌نامة فردوسی «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 33-55]
 • شاهنامة کُردی تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]
 • شاهنامه بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • شاهنامه گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ¬دار شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 115-125]
 • شاهنامه رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]
 • شاهنامه تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • شاهنامه سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]
 • شاهنامه هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • شاهنامه بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • شاهنامه شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • شاهنامه ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • شاهنامه شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]
 • شاهنامه بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • شاهنامه بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • شاهنامه از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • شاهنامه منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • شاهنامه بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • شاهنامه کَرز (karz) واژه‌ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 11-24]
 • شاهنامه نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 57-71]
 • شاهنامه نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 91-103]
 • شاهنامه پرواز یک اسطوره از حماسه تا عرفان مقایسۀ داستان آب حیات، خضر و اسکندر در خوانش حماسی فردوسی در شاهنامه و خوانش عرفانی عطار در الاهی‌نامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 43-64]
 • شاهنامه نام‌دهی در شخصیّت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟ [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 65-83]
 • شاهنامه بررسی دامنۀ تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (ره‌یافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیّت ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 85-101]
 • شاهنامه بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 127-140]
 • شاهنامه اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • شاهنامه منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 75-93]
 • شاهنامه بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • شاهنامه ضحّاک در کورۀ سراسکند نگاهی به روایت داستان ضحّاک ماردوش در منطقة هشت‌رود و تأثیر آن در نام‌گذاری مناطق جغرافیایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-163]
 • شاهنامه چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]
 • شاهنامه بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]
 • شاهنامه طوس زرّینه کفش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-113]
 • شاهنامه بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • شاهنامه تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • شاهنامه رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • شاهنامه ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • شاهنامه ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • شاهنامه حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • شاهنامه بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • شاهنامه نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • شاهنامه اسطورۀ پدر و پسر در رمان پدر بی‌ جان و داستان رستم و سهراب از دید روان‌شناسی فروید [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 133-153]
 • شاهنامه خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 37-71]
 • شاهنامه تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • شاهنامه بررسی نگاره‌های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریۀ بیش‌متنی ژرار ژنت [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 191-218]
 • شاهنامه تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 219-238]
 • شاهنامه بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • شاهنامه بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • شاهنامه جستاری در شیوۀ استفادۀ فردوسی از منابع بر اساس مقایسۀ داستان همای و دارا در شاهنامه، غررالسّیر و نهایة الارب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • شاهنامه بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • شاهنامه مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • شاهنامه تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 181-209]
 • شاهنامه تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 211-230]
 • شاهنامه تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 221-240]
 • شاهنامه تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]
 • شاهنامه تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]
 • شاهنامه هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]
 • شاهنامه روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • شاهنامه تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • شاهنامه تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]
 • شاهنامه نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • شاهنامه بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • شاهنامه ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • شاهنامه تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]
 • شاهنامه بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • شاهنامه بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385 [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 143-172]
 • شاهنامه تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • شاهنامه یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 259-285]
 • شاهنامه باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • شاهنامه ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 311-335]
 • شاهنامه زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 231-269]
 • شاهنامه همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 173-198]
 • شاهنامه شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه «مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا» [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه¬ روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 99-118]
 • شاه‌نامه بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • شاه‌نامه گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • شاهنامه بزرگ ایلخانی شاهنامه‌ بینافرهنگی: بررسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 325-353]
 • شاهنامه‌سرایی رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • شاهنامه فردوسی سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 11-25]
 • شاهنامه فردوسی ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 13-50]
 • شاهنامه‌ فردوسی روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]
 • شـاهنـامۀ953 هـ .ق پـاریس توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 157-179]
 • شاهنامۀ فردوسی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • شاهنامۀ فردوسی بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملّی ایران با روی‌کرد نظریّۀ بینامتنی‌نگری (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 13-33]
 • شاهنامۀ فردوسی - نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 53-69]
 • شاهنامۀ فردوسی «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • شاهنامۀ فردوسی تقابل و تعامل با دیگری در شاهنامه فردوسی از منظر نشانه شناسی فرهنگی (از گیومرت تا فریدون) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 255-277]
 • شاهنامۀ فردوسی نویافته‌های داستان سیاوش در خلال روایت کُردی الماس‌خان کندوله‌ای [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 107-130]
 • شاهنامۀ فردوسی بررسی اضطراب تاثیر اسدی توسی از شاهنامه فردوسی بر اساس دیدگاه هارولد بلوم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 241-266]
 • شاهنامۀ فردوسی تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • شاهنامۀ فردوسی نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • شاهنامۀ فردوسی روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 207-227]
 • شاهنشاهنامه بررسی انتقادی برخی از پژوهش‌ها و اظهارنظرها دربارة شاهنشاهنامة صبا [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 117-142]
 • شاه هاماوران ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • شبستری ـ معرفت حقیقی ـ عقل ـ نقل ـ تفکر ـ ذوق و اشراق راه‌‌های دست‌یابی به معرفت حقیقی از دیدگاه شیخ محمود شبستری [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 33-44]
 • شیخ اشراق ـ صفیر سیمرغ ـ مراتب سلوک ـ انسان کامل ـ کارگاه عنکبوت صفیر سیمرغ در کارگاه عنکبوت [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 149-170]
 • شخصیت شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]
 • شخصیت آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-47]
 • شخصیّت بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 77-93]
 • شخصیت بخشی ـ خیالی ـ وجه شبه ـ مشبه ـ مشبه‌به بررسی وجه شبه در اشعار نیما یوشیج [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 69-84]
 • شخصیت پردازی شیوه‌های شخصیت‌پردازی در شاهنامۀ فردوسی [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 173-191]
 • شخصیت‌پردازی پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • شخصیت‌پردازی نقد و تحلیل نمایش‌نامة سرگذشت مرد خسیس [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 213-252]
 • شخصیّت پردازی همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 173-198]
 • شخصیّت‌پردازی نام‌دهی در شخصیّت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟ [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 65-83]
 • شخصیت (تشخیص) تحلیل استعاره‌های هستی‌شناختی در «حماسه‌ی آرش» مهرداد اوستا، بر اساس الگوی لیکاف و جانسون [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 199-230]
 • شیر بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • شیر تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 73-90]
 • شیر بحثی دربارۀ علّت جاودانگی پشوتن در سنّت مزدیسنی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • شیر تطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 35-71]
 • شیراز نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • شرح معضلات دقایقی در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 83-90]
 • شرح‌های شاهنامه نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 91-103]
 • شریعت قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و رابطة آن‌ها با شریعت، طریقت و حقیقت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 13-16]
 • شرق افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • شرق‌شناسی حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • شیطان تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • شعر تأثیرپذیری شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 287-297]
 • شعر «معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟ [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 269-281]
 • شعر نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • شعر امیرخسرو دهلوی و موسیقی دیوان او [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-133]
 • شعر بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • شعر آیینی تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • شعر جاهلی منوچهری و تأثیرپذیری او از ادبیات دوران جاهلی عرب [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 48-65]
 • شعر حماسی هنر سازۀ «تکرار» و نقش آن در علی‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 133-166]
 • شعر خواجو و شعر حافظ «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 41-73]
 • شعر خوان هشتم تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر «خوان هشتم» از مهدی اخوان‌ثالث بر اساس دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 131-149]
 • شعر ـ سبک هندی ـ کلیم کاشانی ـ نهادهای اجتماعی «جست و جوی نهادهای اجتماعی» در شعر کلیم کاشانی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 171-191]
 • شعرفصیح شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • شعرفصیح شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • شعر معاصر زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 231-269]
 • شعرنبطی شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • شعرنَبَطی شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • شعر و نثر دورة مغول نکاتی در ویژگی‌های سبکی دورة مغول (بخش دوم) (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 93-110]
 • شعر و نثر دورة مغول نکاتی در زیبائی‌شناختی و ویژگی‌های سبکی دورة مغول (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-82]
 • شکسپیر هم‌آوردیِ آن دو: تن‌آوردگیِ جان‌مایه‌هایی هم‌گون در کالبدِ دو روایت: رستم و اسپندیار و مکبث [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 167-206]
 • شکل شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • شگرد‌های دستوری ویژگی‌های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • شگردهای شاعرانه ویژگی‌های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • شمس تبریزی مقالات شمس و مینی‌مالیسم [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 299-311]
 • شمسه بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • شمنیسم بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 291-310]
 • شهبازی ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 103-125]
 • شهریارنامه نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • شهربراز بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • شهرسب / بوذاسف شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 173-191]
 • شهرهای چین نامة نخست سغدی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 283-305]
 • شیوة نگارش دربار بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری دربار قاجار [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 167-188]
 • شوقی تجدید و نوگرایی در شعر شاعران نِؤُکلاسیک مصر [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 15-24]

ص

 • صاحب کرامت و صاحب واقعه طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • صدرالمتألّهین شیرازی نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • صفت بررسی عمل‌کرد فردوسی در کلمه‌سازی صفات با پیشوندها در شاهنامه [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 183-199]
 • صفوی معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • صفویه معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • صفویه تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • صلتیخ‌نامه از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • صلح تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه فردوسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • صلح خوانش‌های دوقطبیِ معطوف به شاهنامه در تبیین دو مقولۀ «زن» و «صلح» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 73-89]
 • صور خیال عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • صوفیّه از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • صوفیه ـ ابلیس ـ شیطان ـ حلاج ـ احمد غزالی ـ عین القضات همدانی ـ عطار ـ مولانا دفاع از ابلیس نزد برخی از اکابر صوفیان [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 134-161]

ض

 • ضحاک شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 173-191]
 • ضحاک نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 57-71]
 • ضحاک نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • ضحّاک تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • ضحّاک شاه گاوسوار [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 13-42]
 • ضحّاک نمادشناسی رؤیای بزرگ ضحّاک و افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 159-182]
 • ضحّاک ضحّاک در کورۀ سراسکند نگاهی به روایت داستان ضحّاک ماردوش در منطقة هشت‌رود و تأثیر آن در نام‌گذاری مناطق جغرافیایی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-163]
 • ضد قهرمان بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • ضدّقهرمان بازنمایی بدن و تحلیل کنش‌های بدنی ضدّقهرمان در منظومه‌ی حماسی کوش‌نامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 299-321]
 • ضدّقهرمان تحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجراهای گرشاسپ براساس نقد کهن‌الگویی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 259-285]

ط

 • طبیعت‌گرایی منوچهری و تأثیرپذیری او از ادبیات دوران جاهلی عرب [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 48-65]
 • طبقه‌بندی طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • طرح نقد و تحلیل نمایش‌نامة سرگذشت مرد خسیس [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 213-252]
 • طرح تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 73-92]
 • طریقت و حقیقت قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و رابطة آن‌ها با شریعت، طریقت و حقیقت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 13-16]
 • طلسم بررسی خوارق عادات یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 43-76]
 • طنز عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • طه حسین نقد و نظر ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی «أغانی شیراز» [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 55-73]
 • طه ندا معرفی و نقد دراسات فی‌الشاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 223-258]
 • طوس طوس زرّینه کفش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-113]
 • طومار نقّالی چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]

ظ

ع

 • عادت‌واره مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • عیاران از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • عاشق عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • عاشقانه‌ها بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملّی ایران با روی‌کرد نظریّۀ بینامتنی‌نگری (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 13-33]
 • عبدالرزاق خوش‌نویس شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • عبدالله بن مقفّع بازشناسی خدای‌نامه به روایت ابن مُقَفَّع [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 57-78]
 • عید عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • عربی و سایرملل نردبان سلوک [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 79-116]
 • عرفان طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • عرفان بیدل در عرصة غزل عرفانی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 25-37]
 • عرفان بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 271-290]
 • عرفان اسلامی نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 155-171]
 • عرفان اسلامی قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • عرفان ـ غزل مولانا ـ معارف ـ بهاءالدین ولد ـ جلال‌الدین محمد ـ روح تأثر مولانا از بهاء ولد در مقولة روح [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 368-378]
 • عروج داستان آفرینش در مثنوی مولانا و دیگر آثار صوفیانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 153-174]
 • عشق تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 135-175]
 • عشق ـ معاویه ـ ابلیس ـ جبر ـ خیر و شر سیمای ابلیس در مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 137-152]
 • عشق- وحدت وجود- انسان کامل- جبر و اختیار عشق از دیدگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 106-116]
 • عصبیت بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]
 • عصر شکار رستم، پهلوانی از «عصر شکارگری» (فرضیه‌ای نو درباب خاست‌گاه اسطورة رستم) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 39-61]
 • عطار نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 155-171]
 • عطار تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 135-175]
 • عطار نیشابوری ـ الهی‌نامه ـ زن پارسا ـ عناصر داستانی عناصر داستانی حکایتِ زن پارسا در الهی‌نامه عطار [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 344-371]
 • عقاب بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • عقده‌ها نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • عقدۀ ادیپ اسطورۀ پدر و پسر در رمان پدر بی‌ جان و داستان رستم و سهراب از دید روان‌شناسی فروید [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 133-153]
 • عقل تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 135-175]
 • عقلانیت مدرن ـ عقل جزیی ـ عقل کلی ـ بهره‌گیری از عقل ـ یادگیری ـ هم‌بستگی عقل و قلب ـ قدرت و توانایی پیام مولانا برای جهان امروز و انسان معاصر [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 347-367]
 • عقل ـ عقل جزیی ـ عقل کلی ـ هستی‌شناسی ـ معرفت‌شناسی ـ دیانویا ـ تحلیلی موضوعی با نظر به کتاب مثنوی معنوی عقل جزئی و کلی در اندیشه مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 302-316]
 • علی اشرف درویشیان بررسی سبکی رمان سال‌های ابری اثر علی اشرف درویشیان [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 51-77]
 • علی دشتی ساده‌نویسی و واژگان عربی در نثر علی دشتی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 200-220]
 • علل بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 13-39]
 • علی‌نامه بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • علی‌نامه هنر سازۀ «تکرار» و نقش آن در علی‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 133-166]
 • علی‌نامه بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 173-198]
 • علوم غریبه درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 147-166]
 • علوم و فنون فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 153-166]
 • عمل ـ پاداش (جزا تبیین رابطة «عمل و پاداش» در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 129-160]
 • عناصر اشرافی مبهمات عناصر اشرافی، در اشعار منوچهری دامغانی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 142-154]
 • عناصر مادی ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • عنصر آب و آتش سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]
 • عوج ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]

غ

 • غرب افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • غرب جای‌گاه بابِل در باورهای اسطوره‌ای ایرانی و نمود آن در ادب فارسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-125]
 • غررالسیر منشور سلطنت و خطبة پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 115-144]
 • غرر السّیر ثعالبی منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 75-93]
 • غزل عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • غزل زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 231-269]
 • غزلیات بررسی عناصر موسیقایی در غزل سعدی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 253-267]
 • غزلیات حافظ دقایقی در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 83-90]
 • غزلیات عرفانی بیدل در عرصة غزل عرفانی [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 25-37]
 • غزل ـ زبان ـ زیبایی ـ سادگی ـ کلمه ـ تصویر ـ ایجاز ـ حروف زبان سعدی در غزلیّات [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 161-174]
 • غزل معاصر بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • غم سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • غنایی و عاشقانه ـ تاریخی جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 27-62]

ف

 • فارسی باستان واژه‌های هم‌بنیاد فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 35-53]
 • فتحعلی خان صبا بررسی انتقادی برخی از پژوهش‌ها و اظهارنظرها دربارة شاهنشاهنامة صبا [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 117-142]
 • فتیشیسم تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • فتنه‌انگیزی خویشان بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی/خدای شهیدشونده در قصۀ پسر پادشاه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 129-149]
 • فرّ بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • فرامرز روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 99-118]
 • فرامرزنامه بزرگ ملاحظاتی دربارۀ تصحیح فرامرزنامه بزرگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرامن تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه- قهرمانی از منظر نقد روان‌شناختی (بر مبنای مطالعة موردی: داستان بیژن و منیژه) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 195-220]
 • فرانسه حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • فرانقش تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر «خوان هشتم» از مهدی اخوان‌ثالث بر اساس دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 131-149]
 • فرانقش اندیشگانی تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 41-71]
 • فرانقش متنی تحلیل سبکی داستان‌های «ایرج» و «رستم و شغاد»، بر اساس دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 41-71]
 • فربهی عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • فرّخی فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-136]
 • فرّخی یزدی بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • فرّخ‌نامه جمالی نویسنده نوروزنامه کیست؟! [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 190-205]
 • فردیّت و کمال اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او [(مقالات آماده انتشار)]
 • فردوسی گذشته زشوّال ده با چهار تأملی در یک بیت تاریخ¬دار شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 115-125]
 • فردوسی سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]
 • فردوسی روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 99-118]
 • فردوسی کَرز (karz) واژه‌ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 11-24]
 • فردوسی نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 91-103]
 • فردوسی بررسی دامنۀ تأثیرگذاری شاهنامه بر پژوهش‌های خاورشناسان انگلیسی (ره‌یافتی تطبیقی بر بنیان ترامتنیّت ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 85-101]
 • فردوسی بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 127-140]
 • فردوسی بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • فردوسی بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 95-116]
 • فردوسی تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • فردوسی تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]
 • فردوسی ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • فردوسی متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-148]
 • فردوسی خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 37-71]
 • فردوسی تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 219-238]
 • فردوسی بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • فردوسی «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 13-40]
 • فردوسی حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • فردوسی مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • فردوسی خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • فردوسی بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 13-39]
 • فردوسی بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]
 • فردوسی نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • فردوسی بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385 [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 143-172]
 • فردوسی هم‌آوردیِ آن دو: تن‌آوردگیِ جان‌مایه‌هایی هم‌گون در کالبدِ دو روایت: رستم و اسپندیار و مکبث [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 167-206]
 • فردوسی حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-95]
 • فردوسی زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 231-269]
 • فریدون کُهن الگویِ پرورشِ شخصیّت‌های اساطیری توسّط حیوانات و موجودات اسطوره ای (در حماسه‌ها و روایات ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 179-196]
 • فریدون نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 57-71]
 • فریدون شاه گاوسوار [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 13-42]
 • فریدون تحلیل عامل پیش برندۀ روایت در داستان فریدونِ شاهنامۀ فردوسی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 13-33]
 • فریدون روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 207-227]
 • فریدون عکاشه دقایقی در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 83-90]
 • فرزندان ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • فرزندخواندگی «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • فرمالیسم تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]
 • فرّه ایزدی نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • فرّه شاهی (وراثت) نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • فرهنگ فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 153-166]
 • فرهنگ «مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا» [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ ایرانی – اسلامی اخلاق جنگ در متون ادبی و حماسی فارسی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 91-113]
 • فرهنگ جهانگیری رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]
 • فرهنگ عوام افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • فرهنگ همسایه ایران زمین نرگس و نرسه [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 11-36]
 • فرود تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • فرود تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 61-84]
 • فروید نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • فروغ فرخ‌زاد ـ تنها صداست که می‌ماند ـ نقد شعر فروغ ـ ادبیات شرح حالی ـ ادبیات اعترافی ـ مرزبندی سنتی جنسیت ـ فردیت در شعر ـ هنجارشکنی زبا تنها صداست که می‌ماند [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 206-220]
 • فضیلت دل و روح – مولانا – مثنوی عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • فلات ایران تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • فیلد ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 103-125]
 • فلسفه «معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟ [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 269-281]
 • فلسفه قلمرو حیرت و مشکات عرفان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 13-34]
 • فیلم‌نامه گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • فنا نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • فنا عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • فنا- نیروانا- بودا- کارلوس کاستاندا- مولانا بررسی تطبیقی «فنا» و «نیروانا» در آموزه‌های بودا، کارلوس کاستاندا و مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 258-275]
 • فهرست تیپ‌های بین‌المللی قصه‌ها روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]
 • فهرست‌نامه فهرست‌نویسی در دوران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 137-151]
 • فهرست‌نویسی فهرست‌نویسی در دوران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 137-151]
 • فیه مافیه ـ مجلس گفتن ـ مثنوی ـ دیوان شمس پیوندهای موضوعی فیه ما فیه با مثنوی و دیوان شمس [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 69-79]
 • فولکلور افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]

ق

 • قاجاریه روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • قالب شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • قالب‌های شعری- مثنوی- غزل- مولانا- منزلت مولانا در مثنوی و غزل «مثنوی» و «غزل» دو عرصۀ تجلی شعر فارسی و منزلت مولانا در این دو قلمرو [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 463-471]
 • قیام‌های شاهنامه بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 13-39]
 • قدرت نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • قرآن ـ تأویل ـ نوبت سوم ـ میبدی ـ کشف‌الاسرار بررسی اعتبار علمی تأویل در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 13-28]
 • قرآن ـ حدیث ـ مثنوی ـ مولانا ـ معارف قرآنی مولانا و قرآن و حدیث [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 152-160]
 • قربانی تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • قربانی بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریه‌های قربانی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • قصیده شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"* [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 133-162]
 • قصیده شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • قیصرنامة ادیب پیشاوری آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • قصص قرآنی همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 173-198]
 • قصه بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • قصه افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • قصّه قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی و رابطة آن‌ها با شریعت، طریقت و حقیقت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 13-16]
 • قصه کره دریایی روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]
 • قضا و قدر بن‌مایه‌های تفکر و فلسفة زروانی در شاه‌نامة فردوسی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 96-115]
 • قهرمان نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]
 • قهرمان بررسی جنبه‌های نمایشی ادبیات عامیانه با تأکید بر داستان امیرارسلان نام‌دار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 77-95]
 • قهرمان تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 117-127]
 • قهرمان تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه- قهرمانی از منظر نقد روان‌شناختی (بر مبنای مطالعة موردی: داستان بیژن و منیژه) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 195-220]
 • قهرمان درون تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • قهر و لطف رنج از نگاه مولانا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 167-186]

ک

 • کاربردشناسی زبان گفت و گو و روابط قدرت در داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 175-193]
 • کارکرد ایدؤلوژی بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • کارکرد ارتباطی بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • کارنامۀ اردشیر بابکان منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 75-93]
 • کانال مصر نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • کیانیان تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه فردوسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • کانی‌ها (Minerals) ـ فلزات (Metals) ـ ایران کهن (Ancient Iran) ـ افسون سنگ و رنگ در کهن نبشته‌ها [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 423-463]
 • کیانوش دالوند تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • کاوة آهن‌گر شاه گاوسوار [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 13-42]
 • کاوه درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 147-166]
 • کاووس بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • کتابخانه فهرست‌نویسی در دوران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 137-151]
 • کتابِ غولان حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • کتیبه علل برجسته شدن ایزد اَناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی (405-359 پ.م) [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 139-148]
 • کی خسرو هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • کی‌خسرو تحلیل کیفیت بیداری قهرمان درون در شخصیت سیاوش و کی‌خسرو با تکیه بر نظریة پیرسون -کی‌مار [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 107-134]
 • کی‌خسرو نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 91-103]
 • کی‌خسرو پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 141-158]
 • کی‌خسرو سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • کی‌خسرو بررسی تحلیلی روایت «کی‌خسرو» در منطقة ماصَرم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • کی‌خسرو شیرازی نویسنده نوروزنامه کیست؟! [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 190-205]
 • کرامت طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • کرامت درآمدی بر داستان‌گویی صوفیانه (قصّه‌های کرامت) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 111-132]
 • کشمکش بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 257-278]
 • کشمکش‌های روانی نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • کفر ـ کافر ـ مولانا ـ مثنوی ـ دیوان شمس کفر از دیدگاه مولانا [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 12-34]
 • کیکاووس بررسی تحلیلی تطبیقی اسطوره‌‌های پرواز ( کیکاووس، نمرود، ووئی،ایکاروس و اتنه ) [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 93-118]
 • کلان فکرهای مثنوی بررسی عقل و زیر مجموعه‌های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 259-276]
 • کلاهِ‌ کله‌پلنگ توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 157-179]
 • کلید واژگان: اسفندیار بررسی باورهای عامیانه و اساطیری در روایتی نقّالی از داستان رستم و اسفندیار [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 51-74]
 • کلیدواژه‏ ها: شاهنامه بررسی شخصیت سودابه با نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 49-73]
 • کلیدواژه ­ها: شاهنامۀ فردوسی مطالعۀ تطبیقی روایاتی از تدفین اقوام سکایی در شاهنامه با آثار تدفینی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 305-331]
 • کلید واژه: سبک‌شناسی دورة مغول نکاتی در زیبائی‌شناختی و ویژگی‌های سبکی دورة مغول (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-82]
 • کلیدواژه ­ها: اساطیر هندوایرانی اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 331-351]
 • کلیدواژه ­ها: باستان‌گرایی (آرکائیسم) آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 279-303]
 • کلیدواژه‌ها: بیژن تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه- قهرمانی از منظر نقد روان‌شناختی (بر مبنای مطالعة موردی: داستان بیژن و منیژه) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 195-220]
 • کلیدواژه‌ها: بَنجیدن بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 13-26]
 • کلیدواژه‌ها: بوردیو مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • کلیدواژه‌ها: پیروی شاهنامه معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 355-374]
 • کلیدواژه ها: توصیف طبیعت بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 121-148]
 • کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناسی ادبیّات بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • کلیدواژه‌ها: جنگ تجزیه و تحلیل روابط ایران با بیگانگان در دوران کیانیان بر پایه شاهنامه فردوسی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 95-120]
 • کلیدواژه‌ها: حماسه تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 211-230]
 • کلیدواژه ‏ها: خود و دیگری تقابل و تعامل با دیگری در شاهنامه فردوسی از منظر نشانه شناسی فرهنگی (از گیومرت تا فریدون) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 255-277]
 • کلیدواژه ها: داستان جستاری در شیوۀ استفادۀ فردوسی از منابع بر اساس مقایسۀ داستان همای و دارا در شاهنامه، غررالسّیر و نهایة الارب [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • کلیدواژه ها: رؤیا تحلیل ادبی و هنری رؤیا در متن و نگاره داستان «خواب دیدن توس سیاوش را» از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]
 • کلیدواژه ها:روایت نظام تعامل و تطبیق در مواجهه پوران دخت و اسکندر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]
 • کلیدواژه ها: ساختار زبان حماسی ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 149-173]
 • کلیدواژه‌ها: شاهنامه حماسه ایرانی در فرانسه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]
 • کلید واژه ها: شاهنامه خویش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و ناخویش‌‌‌کاریِ شاهانِ شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 231-255]
 • کلیدواژه‌ها: شاهنامۀ فردوسی تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • کلیدواژه‌ها: شخصیت ملی واکاوی شخصیت ملّیِ ایرانی در شاهنامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 125-141]
 • کلیدواژه ها: فرایین بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • کلید واژه ها: لعل سهرابکی لعل سهرابکی گزارشی نویافته از نشان خاندان رستم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 97-116]
 • کلیدواژه‌ها: نگارگری صفوی توصیف و بررسی پوشاک رستم در شاهنامه دستنویس 953ه.ق پاریس [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 157-179]
 • کیمیای سعادت ـ امام محمدغزالی ـ عبادات ـ معاملات‌ ـ مهلکات ـ مُنجیات نقش «کیمیای سعادت» در اخلاق، شیوةزندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 367-395]
 • کمال اصفهانی دقایقی در دیوان حافظ [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 83-90]
 • کمپبل نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • کنایه بررسی کنایه و انواع آن در نفثة المصدور [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 116-132]
 • کنش بدنی بازنمایی بدن و تحلیل کنش‌های بدنی ضدّقهرمان در منظومه‌ی حماسی کوش‌نامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 299-321]
 • کینه جویی و کین خواهی تحلیل عامل پیش برندۀ روایت در داستان فریدونِ شاهنامۀ فردوسی [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 13-33]
 • کنوانسیون حقوق کودک «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • کهن¬الگو نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]
 • کهن‌الگو نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • کهن‌الگوها پرداختِ شخصیت در داستان فرود، با توجّه به نقش شخصیت‌های کهن الگویی در فیلم‌نامه‌نویسی [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 79-105]
 • کهن‌الگوها تحلیل کهن‌الگویی شخصیت «کوش پیل‌دندان» با روی‌کرد به کهن‌الگوهای «پیر خردمند» و «ولادت دوباره» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 155-173]
 • کودک «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • کودکی آیا کودکان مخاطب افسانه‌های شاه و پریان هستند؟ [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 41-47]
 • کودکان بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]
 • کودکان بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • کورش هخامنشی نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]
 • کوروش هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]
 • کوش تحلیل کهن‌الگویی شخصیت «کوش پیل‌دندان» با روی‌کرد به کهن‌الگوهای «پیر خردمند» و «ولادت دوباره» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 155-173]
 • کوش‌نامه تحلیل کهن‌الگویی شخصیت «کوش پیل‌دندان» با روی‌کرد به کهن‌الگوهای «پیر خردمند» و «ولادت دوباره» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 155-173]
 • کوش‌نامه ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 149-173]
 • کوش‌نامه بازنمایی بدن و تحلیل کنش‌های بدنی ضدّقهرمان در منظومه‌ی حماسی کوش‌نامه [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 299-321]
 • کیومرث ازدواج مقدس [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 95-114]
 • کیومرث بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]

گ

 • گارودا بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • گاستون باشلار تحلیل ادبی و هنری رؤیا در متن و نگاره داستان «خواب دیدن توس سیاوش را» از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 75-94]
 • گاهان تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • گاهان ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • گاو شاه گاوسوار [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 13-42]
 • گاو بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]
 • گیتی/ مینو ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • گراز بررسی نام و لقب فرایین/شهربراز در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 175-193]
 • گرشاسب‌نامه تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • گرشاسب‌نامۀ اسدی طوسی بررسی اضطراب تاثیر اسدی توسی از شاهنامه فردوسی بر اساس دیدگاه هارولد بلوم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 241-266]
 • گرشاسپ بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]
 • گرشاسپ تحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجراهای گرشاسپ براساس نقد کهن‌الگویی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 259-285]
 • گرینتسر تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • گشتار رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • گشتاسب ـ اسفندیار ـ ساسانیان ـ غزنویان ـ استبداد ـ دین و تعصب در این کهنه‌محراب فردوسی و نقد سیاست‌های ساسانی و غزنوی در سایة چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 179-214]
 • گشتاسپ نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • گفتمان روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریات ژرار ژنت [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 289-311]
 • گفتمان تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]
 • گفتمان روایی بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • گلستان ـ داستان ـ شخصیت واقعی ـ درون‌مایه ـ راوی ـ کنش ـ گفت و گو ـ حکایت ـ لحن شخصیت و شگردهای شخصیت‌پردازی سعدی در" گلستان" [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 321-343]
 • گلستان ـ نثر ـ فعل ـ استعارة تبعیه ـ سجع ـ کنایه کاربرد هنری فعل در نثر گلستان [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 87-104]
 • گندرو ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • گَنْدَرْوَ بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]
 • گیو نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 91-103]
 • گواژه از واژه تا گواژه [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 155-181]
 • گورستان خرم ­آباد مشگین­ شهر مطالعۀ تطبیقی روایاتی از تدفین اقوام سکایی در شاهنامه با آثار تدفینی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 305-331]
 • گوسان‌ها سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 11-25]
 • گوسان‌ها تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • گِؤُش اوروَن ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • گِؤُش تَشن ساختار و معنای گؤُش اوروَن در گاهان [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 85-96]
 • گونه طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]

ل

 • لباس سیاوش تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 143-156]
 • لحن فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-136]
 • لحن و گفتگو نقد و تحلیل نمایش‌نامة سرگذشت مرد خسیس [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 213-252]
 • لزومیات «معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟ [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 269-281]
 • لعزش‌ها معرفی و نقد دراسات فی‌الشاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 223-258]
 • لغات گویشی کَرز (karz) واژه‌ای از گویش خراسان در شاهنامه؟ (طرح مسأله و اقتراح) [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 11-24]
 • لغت‌نامه – دهخدا – امثال و حکم شمع افروخته [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 63-72]
 • لیلی و مجنون واپسین گفت‌وگوی دل‌دادگان در منظومه‌های عاشقانه فارسی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 9-26]
 • لینت ولت بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • لهراسپ نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌ [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • لهراسپ و گشتاسپ تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 219-238]
 • لوی‌استروس اسطوره‌شناسی ساختاری، طرحی کارآمد برای تبیین اسطوره‌‌های هند و ایرانی تحلیل نمونه: داستان جمشید [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 159-177]
 • لوحه‌های گلی تخت جمشید نکاتی پیرامون الواح گلی تخت جمشید یکی از باارزش‌ترین کتیبه‌های تاریخی جهان [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 179-194]

م

 • می سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 206-239]
 • مادینه‌روان نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]
 • ماده تاریخ مقدمه‌ای بر شناخت پرتو اصفهانی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 28-40]
 • ماده‌تاریخ تاریخ سرایش منظومة حماسی «جهان‌گیرنامه» قاسم مادح [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 193-205]
 • مار تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • مارتین هایدگر تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • ماریولین فان زوتفن ملاحظاتی دربارۀ تصحیح فرامرزنامه بزرگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مازندران بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 27-59]
 • مازندران معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • مازندران باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • ماصرم بررسی تحلیلی روایت «کی‌خسرو» در منطقة ماصَرم [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • ماکس وبر تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّة ماکس وبر دربارة رهبر آرمانی (کاریزماتیک) [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 117-127]
 • مالیات نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • مالک اشتر مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 277-288]
 • مأموریت فرشتگان عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • مانی مانیِ شاهنامه زروانیست [دوره 10، شماره 18، 1393، صفحه 11-42]
 • مانی حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • مانا تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • میانجی تبارشناسی «وای» [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 61-84]
 • میانرودان تحلیل تطبیقی اسطورۀ ضحّاک ماردوش (براساس رهیافت‌های مبتنی بر سنّت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 27-65]
 • مانی ـ مانویت ـ مرصادالعباد ـ نجم‌الدین رازی ـ گنوستیک ـ اسطوره ـ عرفان ـ شجره ـ اساطیر آفرینش ـ کهن الگو شباهت اساطیر گنوستیک‌ها و مانویان با مرصادالعباد نجم‌الدین رازی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 105-140]
 • مانویّت حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 73-108]
 • مانویّت «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 13-40]
 • ماه هاماوران ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 13-34]
 • ماهویه تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]
 • میترا اسطورۀ آماتراسو، پیشروی اندیشۀ ایرانی و هندوایرانی در فرهنگ ژاپنی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 331-351]
 • میترائیسم بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 119-147]
 • متن ادبی تحول کارکردهای حروف اضافه و ربط در شعر معاصر [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 199-217]
 • متون پهلوی ســـــروش [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 189-199]
 • متون حماسی یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • متون حماسی بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریه‌های قربانی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • مثل و تمثیل تاریخ الوزرا و مثل‌های آن [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 129-141]
 • مثنوی رنج از نگاه مولانا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 167-186]
 • مثنوی معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 279-298]
 • مثنوی ـ مثنوی پژوهی ـ مولانا ـ ایران بررسی کارنامة مثنوی پژوهی در ایران [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 472-490]
 • مثنوی مولانا تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • محتوا شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات» [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 117-137]
 • محسن فرزانه نویسنده نوروزنامه کیست؟! [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 190-205]
 • محمد شفیع نگارگر شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • محمدعلی علومی نقد اسطوره ای نمادِ «پری و باد» در «شاهنامۀ فردوسی» و رمان «پریباد» نوشتۀ «محمدعلی علومی» [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 95-116]
 • مخاطب ـ مخاطب شناسی ـ بلاغت ـ شعر لزوم شناخت مخاطب از دیدگاه علوم بلاغی [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 192-205]
 • مخزن‌الاسرار نقد و تحلیل محتوایی شرح‌های مخزن‌الاسرار [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 133-147]
 • مُخلَص عید عارفان مواجهة آدمی با بی‌ نهایت [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 51-77]
 • میدان تولید ادبی مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 101-124]
 • میدانِ فرهنگی بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 233-253]
 • مدیریّت اسلامی مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 277-288]
 • مدرنیته حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-95]
 • مذهب بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریه‌های قربانی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]
 • مرداس شهرسب، مرداس و ضحاک شکستگیِ شخصیّتِ شهرسب در مرداس و ضحاک [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 173-191]
 • مردم‌شناسی در امثال و حکم بررسی و مقایسة سیمای زن و مرد در امثال و حکم ده‌خدا [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 219-233]
 • میرزا طاهر وحید قزوینی ـ قصاید ـ سبک ـ ساختار ـ تغزلات ـ مبالغه سیری در دیوان و سبک قصاید وحید قزوینی [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 113-133]
 • مرصاد العباد عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • مرکز و حاشیه تقابل و تعامل با دیگری در شاهنامه فردوسی از منظر نشانه شناسی فرهنگی (از گیومرت تا فریدون) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 255-277]
 • مرگ طرحی برای طبقه‌بندی قصه‌های مربوط به «مرگ خارق‌العاده» (در متون عرفانی منثور تا پایان قرن ششم هجری) [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 79-109]
 • مرگ بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • مرگ ـ تاریخ ـ بیهقی ـ شخصیت‌ها ـ تاریخ بیهقی حدیث «گذشته شدن» در تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • مرگ ـ رودکی ـ مرثیه ـ حکمت رسن چنبرین پای آگیش (مرگ و ماجرای آن در شعر رودکی) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 141-148]
 • مسایل اجتماعی و فرهنگی ـ طبقات اجتماعی ـ مشاغل ـ تقلید ـ فساد ـ بلاهت و ساده‌لوحی ـ ریاکاری و دروغ بازتاب مسایل اجتماعی ـ فرهنگی در مثنوی معنوی مولانا [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 270-289]
 • مسیّب‌نامه از میراث مشترک ادب عربی، ترکی و فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 75-94]
 • مستشرقین افسانه‌ها و قصه‌های فارسی در ادبیات اروپا (عصر ویکتوریا ـ سدة نوزدهم) [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 187-200]
 • مسعودی مروزی خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 37-71]
 • مسؤولیت‌ انسان مفهوم مدیریت و رهبری در اسلام با تکیه بر نهج‌البلاغه [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 277-288]
 • مشخصه های رشد ارائه شاخص های مطلوب بازنویسی و داستان گزینی آثار حماسی در ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر شاهنامه فردوسی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 13-50]
 • مشروطیّت بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • مشروطه روایت ملی هویت و مؤلفه های آن در منظومه های حماسی عصر قاجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشروطه ـ جامعه‌شناسی ـ شعر ـ اجتماع ـ فرهنگ بررسی جامعه‌شناختی و آسیب‌شناسی اجتماعی در آیینة شعر مشروطه [دوره 6، شماره 10، 1389، صفحه 395-421]
 • مضامین و واژگان فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-136]
 • مطالعات ادبی شناختی همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 173-198]
 • معراج نردبان سلوک [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 79-116]
 • معراج نامه‌ها نردبان سلوک [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 79-116]
 • معرفی معرفی و نقد دراسات فی‌الشاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 223-258]
 • معناسازی پساساخت‌گرایی در شاهنامة فردوسی (با تأکید بر مرگ بهرام) [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 172-189]
 • مغرب باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • مغول شاهنامه‌ بینافرهنگی: بررسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 325-353]
 • مقالات و اشعار بررسی اصلاح طلبی و نوگرایی از دیدگاه فرّخی یزدی (1318-1267 ش) [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 148-166]
 • مکافات) ـ مولوی ـ مثنوی معنوی ـ اخلاق ـ معاد تبیین رابطة «عمل و پاداش» در مثنوی معنوی مولوی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 129-160]
 • مکبث هم‌آوردیِ آن دو: تن‌آوردگیِ جان‌مایه‌هایی هم‌گون در کالبدِ دو روایت: رستم و اسپندیار و مکبث [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 167-206]
 • مکتب بازگشت بررسی انتقادی برخی از پژوهش‌ها و اظهارنظرها دربارة شاهنشاهنامة صبا [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 117-142]
 • مکتب تبریز اوّل تحلیل نشانه‌‌شناختی سبک سه نگارۀ شاهنامۀ فردوسی با عنوان «کشتن بهرام گور، اژدها را» [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 201-228]
 • مکتب شیراز تحلیل نشانه‌‌شناختی سبک سه نگارۀ شاهنامۀ فردوسی با عنوان «کشتن بهرام گور، اژدها را» [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 201-228]
 • مکتب قزوین- مشهد تحلیل نشانه‌‌شناختی سبک سه نگارۀ شاهنامۀ فردوسی با عنوان «کشتن بهرام گور، اژدها را» [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 201-228]
 • میکرو فیلم بازشناسی دست‌نویس شاهنامة کوچک دوم [دوره 8، شماره 14، 1391، صفحه 97-114]
 • ملی تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-131]
 • ملی بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • ملّی¬گرایی فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیّه [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 67-98]
 • ملل مختلف بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • ملّی- میهنی کارکردهای ملّی-میهنی با رویکرد حماسی در شعر رعدی آذرخشی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 13-35]
 • من تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه- قهرمانی از منظر نقد روان‌شناختی (بر مبنای مطالعة موردی: داستان بیژن و منیژه) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 195-220]
 • منابع تصویری بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه) [دوره 11، شماره 19، 1394، صفحه 119-157]
 • منابع فردوسی منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 75-93]
 • مینیاتورهای ایرانی بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی) [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 11-32]
 • مینیاتور و شعر دورة مغول نکاتی در زیبائی‌شناختی و ویژگی‌های سبکی دورة مغول (تقریرات مرحوم استاد فروزان‌فر در سال تحصیلی 36-1335 ش) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-82]
 • مناسب‌سازی بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • مناصب درباری اصطلاحات دیوانی و اداری در کتاب «تاریخ سیستان» [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 163-198]
 • منیژه تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه- قهرمانی از منظر نقد روان‌شناختی (بر مبنای مطالعة موردی: داستان بیژن و منیژه) [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 195-220]
 • منظومه‌های حماسی تاریخ محلی معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • منظومه‌های عاشقانه واپسین گفت‌وگوی دل‌دادگان در منظومه‌های عاشقانه فارسی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 9-26]
 • منظومۀ آرش کمان-گیر ویژگی‌های وصفی منظومه حماسی آرش کمانگیر سیاوش کسرایی بر اساس نظریه توصیفی نیما [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 35-60]
 • منظومۀ عاشقانه- پهلوانی ریخت‌شناسی همای‌نامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 105-132]
 • مینی‌مالیسم مقالات شمس و مینی‌مالیسم [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 299-311]
 • منوچهری منوچهری و تأثیرپذیری او از ادبیات دوران جاهلی عرب [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 48-65]
 • منوچهری دامغانی مبهمات عناصر اشرافی، در اشعار منوچهری دامغانی [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 142-154]
 • مهابهارات تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 211-230]
 • مهر بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • مهرداد اوستا تحلیل استعاره‌های هستی‌شناختی در «حماسه‌ی آرش» مهرداد اوستا، بر اساس الگوی لیکاف و جانسون [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 199-230]
 • میهنی تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 117-131]
 • موبد «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 13-40]
 • موسی(ع) ریشه¬یابی نبرد سام با عوج بن عنق در سام¬نامه بر اساس دیدگاه انطباق در حماسه¬ها [دوره 10، شماره 17، 1393، صفحه 135-154]
 • موسیقی فرخی کیمیاگر تلفیق شعر و موسیقی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-136]
 • موسیقی امیرخسرو دهلوی و موسیقی دیوان او [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 115-133]
 • موسیقی شعر عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی" [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 259-282]
 • موسیقی شعر ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 149-173]
 • موطن اولیه پیوندهای فکری مولانا با بهاء ولد، افلاطون [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 223-237]
 • مولانا نقد و تحلیل مفهوم «سکوت عارفانه» از دیدگاه عطار [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 155-171]
 • مولانا نفیر مولوی، گوهر مثنوی بررسی تطبیقی مسألة «اتحاد عاشق و معشوق» در مثنوی و حکمت متعالیه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 161-191]
 • مولانا داستان آفرینش در مثنوی مولانا و دیگر آثار صوفیانه [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 153-174]
 • مولانا جلال‌الدین بلخی ـ زبان و ادبیات کهن فارسی ـ بازنویسی ـ کودک و نوجوان ـ مثنوی معنوی نگاهی بر بازنویسی‌های مثنوی معنوی، برای کودکان و نوجوانان [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 396-417]
 • مولانا جلال‌الدین ـ زاد روز مولانا ـ گلپینارلی ـ شصت و دو ـ شصت تو زاد روز مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 312-319]
 • مولانا جلال‌الدین محمد بلخی- ادبیات مولویّه- آسیای صغیر- قونیه مولوی و ادبیّات مولویّه [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 40-51]
 • مولانا در دوران مصاحبت با او از جاذبه‌های نرم و نوازش‌گر مریدش به آرامش و سرودن دست یافت. آرامشی که نتیجه‌اش مثنوی مولاناست. علاقه و عنای با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • مولانا در غرب ـ مولانا در جهان مدرن ـ ترجمه آثار مولانا در غرب ـ مولانا پژوهی در غرب ـ مولانا در جهان مجازی قراءت آثار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در غرب [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 331-346]
 • مولانا ـ رباعی ـ مرگ رباعی و موضوع مرگ در رباعیات مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 292-298]
 • مولانا رغبتی به سرودن نداشت. از آن جا که جاذبه‌های انسان‌های از خود رسته می‌تواند انگیزه بخش عارفان در بیان لطیفه‌های عشق الاهی باشد با ساز کنِ چنگِ شعرِ مثنوی (سیمای حسام‌الدین چلبی در مثنوی) [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 248-269]
 • مولانا‌شناسی ـ هند ـ مثنوی مولانا‌شناسی در هند [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 290-301]
 • مولانا ـ عارفان هندی ـ مثنوی ـ غزلیات شمس ـ وحدت وجود حدیث مولانا و مثنویِ او در مجالس و سخنان عارفان هند [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 144-151]
 • مولانا ـ متفکران جهان ـ شرح‌های مثنوی ـ تأثیر مولانا بر متفکران جهان نفوذ و اثرگذاری مولانا بر متفکران جهان بویژه اندیش‌مندان شبه قاره [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 161-170]
 • مولانا ـ مثنوی ـ ارتباطات ـ ارتباط غیرکلامی ـ زبان بدن زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوی معنوی [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 429-462]
 • مولانا ـ مثنوی ـ سیاست ـ عدالت ـ استبداد نقد قدرت از دیدگاه مولانا در مثنوی [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 276-291]
 • مولانا- مثنوی- غزلیّات شمس- اندیشه- تخیل- عاطفه و احساس- زبان مولانا این رستخیز ناگهان [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 418-428]
 • مولانا – مثنوی – نی – عشق – اشتیاق – هوش – آینه – استثنا – هلال – عکس – خیال فزون از خویش ملاحظاتی بر سیصد بیت نسخت دفتر اول مثنوی [دوره 2، شماره 2، 1385، صفحه 119-138]
 • مولانا‌ ـ من ـ فرامن ـ هویت ـ خودشیفتگی‌ ـ مثنوی ـ کلیات شمس مولانا و مفهوم «من» [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 220-247]
 • مولانا و صلح ـ مولانا و عدم خشونت ـ عدم خشونت ـ صلح جهانی ـ مولانا و گاندی ـ سماع ـ عشق در اندیشه مولانا ـ مولانا و وحدت هستی مولانا و جهان صلح یک‌رنگ [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 197-219]
 • مولانا و معنویت- مولانا و جهان معاصر ـ اخلاق در اندیشة مولانا معنویت مولانا در دوران معاصر [دوره 6، شماره 9، 1389، صفحه 72-86]
 • مولوی وحدت درونی ادیان در اندیشه مولانا [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 192-207]
 • مولوی رنج از نگاه مولانا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 167-186]
 • مولوی حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 73-95]
 • مویه تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون) [دوره 16، شماره 2، 1399، صفحه 221-240]

ن

 • ناخودآگاه تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ [دوره 16، شماره 1، 1399، صفحه 181-209]
 • ناخودآگاه جمعی نمادشناسی رؤیای بزرگ ضحّاک و افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 159-182]
 • ناخودآگاه جمعی نقد روان‌شناختی شخصیت ضحاک در شاه‌نامه [دوره 3، شماره 5، 1386، صفحه 167-185]
 • نادر نادرپور ـ موسیقی بیرونی ـ وزن ـ سنتی ـ آزاد ـ چهارپاره موسیقی بیرونی در شعر نادرپور [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 221-240]
 • نیازسنجی بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • ناصرخسرو ـ سنایی ـ انحطاط ـ نکوهش ـ فساد ـ نقد پژوهشی در طبقات اجتماعی و آسیب شناسی عصر غزنوی و سلجوقی از خلال آثار ناصرخسرو و سنایی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 319-344]
 • ناصری کرمانی متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-148]
 • نام‌دهی نام‌دهی در شخصیّت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟ [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 65-83]
 • نامه‌های کهن سغدی نامة نخست سغدی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 283-305]
 • نبرد رستم و اسفندیار بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]
 • نتایج بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 13-39]
 • نثر روزنامه‌نگاری بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری دربار قاجار [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 167-188]
 • نثر روزنامه‌نگاری ـ زبان‌گونه ـ انقلاب زبانی ـ زبان محاوره‌ای ـ ده‌خدا ـ نثر ده‌خدا بررسی ویژگی‌های نثر روزنامه‌نگاری ده‌خدا [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 345-366]
 • نثر معاصر ساده‌نویسی و واژگان عربی در نثر علی دشتی [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 200-220]
 • نثر منشیانه بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری دربار قاجار [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 167-188]
 • نجم رازی عشق حالی دو اسبه می‌آمد [دوره 5، شماره 9، 1388، صفحه 117-127]
 • نجوم مثنوی مولوی و نجوم [دوره 4، شماره 7، 1387، صفحه 66-95]
 • نرسه نرگس و نرسه [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 11-36]
 • نرگس نرگس و نرسه [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 11-36]
 • نریوسنگ نرگس و نرسه [دوره 5، شماره 8، 1388، صفحه 11-36]
 • نیروهای روحانی ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]
 • نسخة خطی تاریخ الوزرا و مثل‌های آن [دوره 8، شماره 13، 1391، صفحه 129-141]
 • نسخة خطی تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]
 • نسخ خطی معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 355-374]
 • نسخه خطّی معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • نسخه‌های خطی فهرست‌نویسی در دوران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 137-151]
 • نشان خاندان رستم لعل سهرابکی گزارشی نویافته از نشان خاندان رستم [دوره 19، شماره 1، 1402، صفحه 97-116]
 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه‌‌شناختی سبک سه نگارۀ شاهنامۀ فردوسی با عنوان «کشتن بهرام گور، اژدها را» [دوره 12، شماره 21، 1395، صفحه 201-228]
 • نشانه- معناشناسی نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه [دوره 11، شماره 20، 1394، صفحه 57-71]
 • نشانـه‌معـناشناسی نظام تعامل و تطبیق در مواجهه پوران دخت و اسکندر [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 27-48]
 • نظام پست و پیام رسانی