سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

درخواست اشتراک

پژوهشنامة «ادب حماسی»*

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن

 

نام و نام خانوادگی:

شغل:

نشانی- استان:

کوچه:

کدپستی:

نشانی الکترونیکی:

مبلغ پرداختی:

مؤسسه:

تحصیلات:

شهر:

پلاک:

صندوق پستی:

 

 

خیابان

 

تلفن:

شرایط اشتراک

بهای تک شماره: 120/000ریال

دانشجویان: 100/000ریال (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل)

فیش پرداخت وجه اشتراک به حساب بانک ملی شعبه دانش­گاه آزاد اسلامی واحد رودهن به شمارة 0105870587000 به نام دانش­گاه آزاد اسلامی واحد رودهن همراه «درخواست اشتراک» به دفتر مجله ارسال گردد.

 

نشانی

شهرستان رودهن، دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن- ساختمان دانش‌کدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی – طبقة دوم – دفتر مجلّه پژوهش‌نامه ادب حماسی

صندوق پستی: 189 

                                                                               دورنگار: 76507036-021 تلفن: 76504550-021  

تلفن / دورنگار: 76504422-021

 * این عنوان براساس مصوّبة شمارة 18/3/204067 مورّخ 20/10/1391 به جای عنوان سابق: «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» تصویب و ابلاغ شد.