فرایند پذیرش مقالات

مراحل ارسال و انتشار مقاله

 1. مطالعه دقیق راه­نمای نویسندگان توسط نویسنده.

 2. تنظیم مقاله بر اساس شیوه نامه مجله.

 3.  ثبت نام در سایت نشریه ( https://jpnfa.riau.ac.ir) و دریافت نام کاربری و رمز عبور.

4. بارگذاری مقاله در پایگاه با فرمت خواسته شده و ارسال تعهد نامه چاپ توسط نویسندگان.

5. کنترل اولیه مقاله در سامانه به منظور رعایت موارد مطرح شده در شیوه­نامه (اعم از قالب بندی، فونت، نحوه ارجاعات، تنظیم منابع و...).

6. بررسی کلیات مقاله توسط دبیر تخصصی.

7. مکاتبه با نویسنده برای پرداخت هزینه داوری (در صورت احراز شرایط داوری).

8. پس از ارسال فیش پرداختی توسط نویسنده، ارسال مقاله به داوران.

9. اعلام نتیجه داوری از سوی داوران به سردبیر.

10.اعلام نتیجه داوری به نویسنده جهت اعمال اصلاحات جزئی یا کلی.

11. ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده به داوران برای داوری مجدد.

12. پس از تأئید داوران ارسال مقاله به ویراستار ادبی  جهت ویرایش ادبی.

13. ارسال مقاله به صفحه آرا.

14. مکاتبه با نویسنده برای پرداخت هزینه چاپ.

15. پس از بارگذاری تصویرفیش پرداختی توسط نویسنده، صدور و ارسال گواهی پذیرش برای نویسنده/ نویسندگان مقاله.

16. قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ.

17. انتشار مقاله.