همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

دکتر شهین اوجاق علیزاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مدیر داخلی

alizade@riau.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

حمیدرضااردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

h_ardestani_r@yahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

f.tajali@yahoo.com

صفحه آرا

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی

f.tajali@yahoo.com