اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهدی ماحوزی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mahoozi.mehdi1314gmail.com
0000-0002-1556-4592

مدیر مسئول

دکتر مهدی ماحوزی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mahoozi.mehdi1314gmail.com
0000-0002-1556-4592

مدیر داخلی

دکتر شهین اوجاق علیزاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مدیر داخلی

alizaderiau.ac.ir
0000-0002-3421-546X

اعضای هیات تحریریه

دکترمهدی محقق

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران .

mahdimohaqeqkiau.ac.ir
0000-0003-1450-4798

دکترمحمود طاووسی

فرهنگ و زبان های باستانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

tavoosimahmoudyahoo.com

دکترامیر بانو کریمی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران .

ab.karimazad.ac.ir

دکترسید محمد حسینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علّامه طباطبایی .

smhosseini.1937yahoo.com
0000-0002-7046-2863

دکتر چنگیز مولایی

فرهنگ و زبان های باستانی استاد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز

chmowlaeetabrizu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

فرهنگ و زبان های باستانی استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

esmailpour2yahoo.com
0000-0002-6245-1152

دکترسجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ارومیه

aydenloogmail.com
0000-0001-5861-6789

دکتر محمود رضائی دشت ارژنه

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران

mrezaeishirazu.ac.ir
0000-0002-2422-3191

دکتر مهدی ماحوزی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mahoozi.mehdi1314gmail.com
0000-0002-1556-4592

دکترعبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

abdolhosein.farzadgmail.com
0000-0002-3610-7016

دکترمهرانگیز اوحدی اصفهانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.

m_owhadiiau-tnb.ac.ir

دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول

h_ardestani_ryahoo.com
0000-0003-4311-2750

ویراستار انگلیسی

رخساره ماحوزی

ادبیات انگلیسی کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

rokhsarehmyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکترحمیدرضااردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

h_ardestani_ryahoo.com
0000-0003-4311-2750

دبیر تخصصی

دکترحمیدرضا اردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول

h_ardestani_ryahoo.com
0000-0003-4311-2750

دکترشهین اوجاق علی زاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

salizade209gmail.com
0000-0002-3421-546X

کارشناس نشریه

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

f.tajaliyahoo.com

صفحه آرا

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی

f.tajaliyahoo.com