اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهدی ماحوزی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mahoozi_mehdiyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر مهدی ماحوزی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mahoozi_mehdiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر شهین اوجاق علیزاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و مدیر داخلی

alizaderiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهدی محقق

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mahdimohaqeqkiau.ac.ir

محمود طاووسی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

tavoosimahmoudyahoo.com

امیر بانو کریمی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب.

ab.karimazad.ac.ir

سید محمد حسینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه علّامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج.

smhosseini.1937yahoo.com

سید علی محمد سجادی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

am_sajadiazad.ac.ir

مهرانگیز اوحدی اصفهانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.

m_owhadiiau-tnb.ac.ir

عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

abdolhosein.farzadgmail.com

ماندانا هاشمی

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

hesfahaniriau.ac.ir

محمد نوید بازرگان

زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

navid_bazarganyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

حمیدرضااردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

h_ardestani_ryahoo.com

ویراستار انگلیسی

رخساره ماحوزی

ادبیات انگلیسی کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

rokhsarehmyahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

f.tajaliyahoo.com

صفحه آرا

فاطمه تجلی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس اجرایی

f.tajaliyahoo.com

دبیر تخصصی

حمیدرضا اردستانی رستمی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول

h_ardestani_ryahoo.com

شهین اوجاق علی زاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

salizade209gmail.com