اهداف و چشم انداز

این پژوهش‌نامه، براساس عنوان مصوّب شورای بررسی نشریّات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشنامة ادب حماسی) تلاش دارد تا با تمرکز بر سلسله مباحث اسطوره‌شناختی و نیز بازتاب آن در قلمرو ادبیات فارسی پیرامون محورهای تخصصی زیر به درج دستاوردهای علمی ـ پژوهشی در قالب مقاله‌های سخته بپردازد. بدیهی است که مقاله‌های عرضه شده در هر حوزه بایستی حاوی نکات بدیع و سخن تازه بوده، اصول مصوب نگارشی در آن رعایت شود.

1. بررسی‌های ریشه‌شناختی (اتیمولوژیک) در نام‌های اساطیری و شخصیّت‌های حماسی و سیر تحول آن در زبان و ادبیات فارسی؛

2. بحث‌های ریشه‌شناختی اساطیر در ماهیت شخصیّت‌های اسطوره‌ای و حماسی (دیدگاه‌های اسطوره‌شناسی طبیعی، تاریخی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)؛

3. سیر دوسویه اسطوره و حماسه (transposition) و دگردیسی‌هایی که اساطیر در جهان حماسه می‌یابد یا حرکت معکوس آن از حماسه به جهان اساطیر؛

4. مباحث مرتبط با اسطوره‌شناسی تطبیقی (درون‌مایه‌های مشترک اساطیر هند و اروپایی، هند و ایرانی و سایر ملل، با تکیة بیش‌تر بر شناخت اساطیر و حماسه‌های ایرانی)؛

5.سیر تحول ایزدان، ایزد بانوان و پهلوانان در اساطیر و حماسه‌های ملی و جهان؛

6.تأثیر اساطیر و حماسه‌ها بر ادبیات مدرن؛

7.ارتباط اساطیر و حماسه با افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه؛

8. بحث‌های مرتبط با شاه‌نامة فردوسی و شاه‌نامه‌های پیش و پس از آن (نسخه‌شناسی، بررسی‌های صورت‌گرایانه یا فرمالیستی، هنری، ادبی، تاریخی، جغرافیایی و تحلیلی داستان)؛

9. اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبیات کودکان و نوجوانان؛

10.بررسی میان رشته‌ای اساطیر و حماسه‌ها (رابطة میان اسطوره و ادبیات، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین و عرفان).