دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 1-248 
شاه گاوسوار

صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر


پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی

صفحه 141-158

رضا رضالو؛ یحیا آیرملو؛ قاسم مهرآور گیگلو