دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-248 
1. شاه گاوسوار

صفحه 13-42

آرش اکبری مفاخر


7. پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی

صفحه 141-158

رضا رضالو؛ یحیا آیرملو؛ قاسم مهرآور گیگلو