دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1395، صفحه 1-181 
3. نقد و بررسی داستان گشتاسب بر اساس نظریّة توهّم توطئه‌

صفحه 53-73

محمود رضایی دشت ارژنه؛ فاطمه مصطفایی کرملکی


4. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

صفحه 75-93

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی‌چترودی؛ سمیرا بامشکی


5. بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی

صفحه 95-116

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ قدرت الله ضرونی