دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 35، اردیبهشت 1402، صفحه 1-358 
حماسه درون، مولوی، فردوسی و انسان معاصر

صفحه 73-95

حمیدرضا دیبائی خو؛ اسماعیل آذر؛ مریم برزگر


بررسی تحلیلی₋تطبیقی دو سفر رستم با آیین‌های شمنی

صفحه 291-310

علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ فرخ حاجیانی