دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 34، مهر 1401 (ویژه نامه)