دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 33، مرداد 1401، صفحه 1-335 
ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی

صفحه 151-176

پشنگ دلاوری؛ مهدی کارگر؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ بهرام خوشنودی