دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1400، صفحه 1-326 
تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار)

صفحه 251-274

آناهیتا متمنی؛ هنگامه آشوری؛ بهرام پروین گنابادی