دوره و شماره: دوره 11، شماره 19، شهریور 1394، صفحه 1-211 
بررسی نمادهای تصویری «فَرّ» (با تأکید بر نگاره‌های شاهنامه)

صفحه 119-157

فاطمه ماه‌وان؛ محمد جعفر یاحقی محمد جعفر یاحقی؛ فرزاد قائمی