دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مهر 1399، صفحه 1-317 
تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس

صفحه 61-84

پروین پیکانی؛ رحمان ذبیحی؛ علیرضا شوهانی؛ محمد تقی جهانی


بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی

صفحه 173-198

سهراب عبدالله زاده عیش آباد؛ بهمن Bahman؛ فاطمه مدرسی


تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی