دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1398، صفحه 1-380 
6. بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی

صفحه 121-148

محمد خشکاب؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


7. ساختار زبان حماسی در کوش‌نامۀ ایرانشان بن ابی‌الخیر

صفحه 149-173

سامان رحمان‌زاده؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت


11. بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی