دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1398، صفحه 1-380 
بررسی تشبیهات اساطیری در توصیف طبیعت در سبک خراسانی و عراقی

صفحه 121-148

محمد خشکاب؛ علی عشقی سردهی؛ ابوالقاسم امیر احمدی