دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-257 
3. تحلیل منطق واسازانه روایت رستم و سهراب

صفحه 73-92

محسن (اکبری زاده)بتلاب اکبرآبادی