دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1397، صفحه 1-213 
تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری

صفحه 117-131

علیرضا رضائیان؛ سید ابراهیم آرمن؛ فاطمه امامی