دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-225 
3. حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

صفحه 73-108

پرادز اُکتور پشِروو؛ حمیدرضا اردستانی رستمی