دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-197 
1. بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی)

صفحه 11-32

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میر فتاح


7. از واژه تا گواژه

صفحه 155-181

حمیدرضا قربانی؛ فاطمه جمالی