دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 1-197 
از واژه تا گواژه

صفحه 155-181

حمیدرضا قربانی؛ فاطمه جمالی