دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1396، صفحه 1-195 
طوس زرّینه کفش

صفحه 89-113

غبدالله واثق عباسی؛ محمد رضا عبدی


تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان

صفحه 163-179

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری؛ مسعود محمدی لعل آبادی