دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اسفند 1385، صفحه 1-258 
5. دقایقی در دیوان حافظ

صفحه 83-90

ناصر الدین شاه حسینی