دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 1-333 
عندلیب گلشن شعر و ادب " رهی"

صفحه 259-282

ابوالفتح داریوش صبور؛ مهناز بیات