دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 1-208 
شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی

صفحه 77-98

نسرین داودنیا نسرین داودنیا؛ جلیل تجلیل جلیل تجلیل؛ ناصر سراج خرمی