دوره و شماره: دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-171