دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 1-334 
تاریخ الوزرا و مثل‌های آن

صفحه 129-141

رمضان شعبانی؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


نویسنده نوروزنامه کیست؟!

صفحه 190-205

محمد بیات مختاری؛ محمد غفوری فر