دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، شهریور 1391، صفحه 1-334 
6. تاریخ الوزرا و مثل‌های آن

صفحه 129-141

رمضان شعبانی؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


10. نویسنده نوروزنامه کیست؟!

صفحه 190-205

محمد بیات مختاری؛ محمد غفوری فر


11. سیرتحول فکری نظامی در ساقی‌نامه

صفحه 206-239

رضا حیدری نوری؛ احمد خاتمی