دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، شهریور 1389، صفحه 1-588 
سماع و مولانا

صفحه 54-58

اسماعیل حاکمی والا