دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، شهریور 1389، صفحه 1-588 
4. سماع و مولانا

صفحه 54-58

اسماعیل حاکمی والا


29. بررسی ردیف های فعلی در سه دفتر اول مثنوی

صفحه 491-504

محمود طاووسی؛ فائزه کاشانی تبار