دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، اسفند 1389، صفحه 1-496 
بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه

صفحه 162-171

شهلا شریفی؛ الهام ضیایی قوچان عتیق


بررسی زبان‌شناختی قصاید بهار

صفحه 298-320

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی رضا سزاوار


تصویر جامعه در اشعار سید اشرف الدین گیلانی «نسیم شمال»

صفحه 372-394

افسانه وارسته فر؛ دلشاد عامری؛ افسر افشاری نادری