دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-496 
7. بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه

صفحه 162-171

شهلا شریفی؛ الهام ضیایی قوچان عتیق


12. بررسی زبان‌شناختی قصاید بهار

صفحه 298-320

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی رضا سزاوار


15. تصویر جامعه در اشعار سید اشرف الدین گیلانی «نسیم شمال»

صفحه 372-394

افسانه وارسته فر؛ دلشاد عامری؛ افسر افشاری نادری