دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، شهریور 1390، صفحه 1-424 
روایت در قصه‌های استاندل

صفحه 305-318

محمد نیّری وند؛ شقایق حاجی سید تقیا