دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-231 
2. صائب، هم‌دم دارالامان خاموشی

صفحه 29-54

رجب توحیدیان؛ عزیزه خان چوبانی اهرنجانی