بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تاج نیا، کیمیا [1]  عضو هیأت علمی تمام وقت دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد جیرفت و دانش‌جوی دکتری دانش‌گاه آزاد اسلامی- واحد رودهن، ایران.
 • تدین، مهدی [1] استاد دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد نجف‌آباد، ایران.
 • تراب پرور، مریم [1] نویسنده مسؤول/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ترکمانی باراندوزی، وجیهه [1] دانشگاه آزاد واحد چالوس
 • توحیدیان، رجب [1] عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد سلماس و دانش‌جوی دکتری ادبیات واحد همدان، ایران.
 • توسلی، حجت [1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف‌آباد، ایران.
 • توسلی، حجت [1] عضو هیأت علمی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد نایین.

ج

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، احمد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
 • ذاکری، احمد [1] دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران. (نویسنده مسؤول)
 • ذاکری، احمد [1] گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرج، ایران
 • ذاکری، حامد [1] عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان و دانش‌جوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن، ایران.
 • ذاکری، حامد [1] عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان و دانش‌جوی دورة‌ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی‌ـ واحد رودهن.

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گردگیران، فهیمه [1] مدرس / دانشگاه علمی کاربردی
 • گلی، احمد [1] دانش‌یار زبان و ادبیّات فارسی، دانش‌گاه شهید مدنی آذربایجان
 • گلشیری، سیاوش [1] کارشناسی ارشد پژوهش هنر و مدرس مدعو دانش‌گاه جامع علمی کاربردی نقش جهان اصفهان.
 • گل محمدی، محبوبه [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهن، ایران

ل

 • لطفی نوذری، جواد [1] دانش‌جوی دکتری رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، دانش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

م

ن

و

ه

ی

J

(