نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مختار تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]
 • اتونی، بهزاد رستم، پهلوانی از «عصر شکارگری» (فرضیه‌ای نو درباب خاست‌گاه اسطورة رستم) [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 39-61]
 • ارژنگی، کامران باز هم دربارۀ مازندرانِ شاهنامه نبرد ایران و مازندران (مشرق و مغرب)، زمینۀ اصلی حماسه‌های فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 13-38]
 • ارشادی، سمیه نظام مالیاتی و سیاست‌های وام‌دهی در شاهنامه فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 63-103]
 • اکبری مفاخر، آرش اصالت روایت در برزونامه کهن برپایه سنجش دو روایت گورانی و فارسی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 39-72]
 • امیدی، ایوب بررسی و تحلیل خودکشی در متون حماسی بر اساس نظریه‌های قربانی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 105-128]

ب

 • بامشکی، سمیرا رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]
 • بهفر، مهری خوانش‌های دوقطبیِ معطوف به شاهنامه در تبیین دو مقولۀ «زن» و «صلح» [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 73-89]

ج

 • جبّاره ناصرو، عظیم بررسی اسطورۀ ایزد گیاهی/خدای شهیدشونده در قصۀ پسر پادشاه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 129-149]
 • جعفرپور، میلاد نکاتی نویافته دربارۀ هویّت راوی و زمان تألیف حماسۀ یتیم‌نامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 91-121]
 • جلیلی کهنه شهری، خسرو ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • جمشیدی، زهرا تجلی کارکردهای ایزدبانو اَشی در زنان شاهنامه [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 123-145]
 • جهادی حسینی، سید امیر درفش کاویانی، بیرقی عادی یا رایتی ماورائی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 147-166]

خ

 • خزایی، داوود هم‌آوردیِ آن دو: تن‌آوردگیِ جان‌مایه‌هایی هم‌گون در کالبدِ دو روایت: رستم و اسپندیار و مکبث [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 167-206]
 • خوارزمی، حمیدرضا روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 207-227]
 • خوشنودی، بهرام ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]

د

 • دلاوری، پشنگ ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]

ر

 • رضاپوریان، اصغر بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]

ز

 • زمانی بروجنی، محبوبه بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 177-196]

ص

 • صادقی منش، علی بررسی تأثیر روایت‌های اسطوره‌ای بر تاب‌آوریِ شهرها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 197-222]

ع

 • عشیری لیوسی، عباس تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 13-37]

غ

 • غفوری، رضا پیامبر ایرانی در متون تاریخی و پهلوانی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 229-257]
 • غفوری، فرزین یمن درگزارش شاهنامه از عملیات انتقامی شاپور دوم [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 259-285]

ق

 • قائمی، فرزاد تحلیل متن‌شناختی نسخ خطی حمله‌ حیدری باذل و انواع تکمله‌های آن (و تبیین گونة حمله‌سرایی بر مبنای رویکرد انواع) [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 287-323]

ک

 • کارگر، مهدی ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 151-176]
 • کوهستانیان، آرمان معرفی و نقد دراسات فی‌الشاهنامه [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 223-258]

م

 • ماه وان، فاطمه شاهنامه‌ بینافرهنگی: بررسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 325-353]
 • محمدی افشار، هوشنگ تحلیل پیکرگردانی اژدها در ماجراهای گرشاسپ براساس نقد کهن‌الگویی [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 259-285]
 • مهراد، حامد معرفی و بررسی منظومۀ حماسی جنگ خراسان: منظومه‌ای حماسی-تاریخی به پیروی از شاهنامۀ فردوسی در عصر قاجار [دوره 18، شماره 2، 1401، صفحه 355-374]

ن

 • نیک‌خواه فاردقی، اعظم رستم‌ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته‌سازی گفتمان دهۀ هفتاد [دوره 18، شماره 1، 1401، صفحه 287-312]