نمایه نویسندگان

آ

 • آرزومند لیالکل، مصطفی تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]
 • آزادی، نجیمه «اثرپذیری ساختاری ـ روایی رابرت ساثی در منظومۀ حماسی «ثعلبۀ ویرانگر» از شاهنامۀ فردوسی» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • آسمند جونقانی، علی بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 13-39]
 • آشوری، هنگامه گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]

ا

 • اسحاقیه، پیمان ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • اسماعیل آذر، امیر «اثرپذیری ساختاری ـ روایی رابرت ساثی در منظومۀ حماسی «ثعلبۀ ویرانگر» از شاهنامۀ فردوسی» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]
 • اشرف زاده، رضا پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوری انتخاب و نگاره ماندالا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 63-88]
 • اکبری، لیلا روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • امینی، اناهیتا پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوری انتخاب و نگاره ماندالا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 63-88]
 • اوحدی، مهرانگیز بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]

ب

 • بابادی، امین هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]

پ

 • پروین گنابادی، بهرام گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • پژوهش، پرنوش بررسی علل جامعه شناختی فروپاشی حکومت جمشید براساس نظریه ابن خلدون [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 41-57]

ت

 • توسلی، علی بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]

ج

 • جلالی، گلاویژ بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]
 • جلالی، مریم بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • جوکار، منوچهر ده نفر قزلباش به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون‌مایه ‌های حماسی رمان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 79-101]

ح

 • حاجیها، الهه بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]
 • حسن پور، مژگان نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]

خ

 • خیرآبادی، اسماعیل نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • خراسانی، محبوبه تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]

ر

 • رحیمی، سیدمهدی بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • رسولی(طالقانی)، آرزو هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 89-122]
 • رضایی، مهدی روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 147-166]
 • رضایی دشت ارژنه، محمود بررسی بن‌مایه‌ی اسب‌دزدی و پیوند آن با باران و باروری در ادب حماسی [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 123-145]

ز

 • زیرک، ساره تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]

س

 • سپهری، سپیده نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 125-146]
 • سرامی، قدمعلی پیوند عقل و عشق در داستان زال رودابه با تکیه بر تئوری انتخاب و نگاره ماندالا [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 63-88]

ش

 • شایگان فر، حمیدرضا بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • شجری، رضا تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • شریفی، محمد نادر تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]
 • شرونی، ،سمیه ده نفر قزلباش به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون‌مایه ‌های حماسی رمان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 79-101]
 • شمسی، فریبا تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • شهرویی، سعید بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]

ط

 • طاووسی، محمود بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • طهماسبی، فرهاد «اثرپذیری ساختاری ـ روایی رابرت ساثی در منظومۀ حماسی «ثعلبۀ ویرانگر» از شاهنامۀ فردوسی» [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 39-61]

ع

 • عباسی، حبیب الله بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]
 • عربشاهی کاشی، الهام تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی ( با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علی علیه السلام) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 167-189]
 • علی پور، منوچهر بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 169-188]

ف

 • فرزاد، عبدالحسین تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • فرزین، فاطمه بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]

ق

 • قاسم زاده، سید علی تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 13-38]
 • قاسمی فیروزآبادی، سامان ساختارشناسی داستان رستم و اسفندیار و توازن قدرت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 215-242]
 • قریشی، سیّد آریا تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ زندگیِ اصیلِ مارتین هایدگر [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 225-249]
 • قوام، ابوالقاسم نقد کهن‌الگویی شهریارنامه براساس نظریۀ یونگ [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 103-123]

م

 • ماحوزی، امیر حسین تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • ماحوزی، مهدی بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 189-214]
 • متمنی، آناهیتا گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار) [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 251-274]
 • محلوجی زاده مهابادی، معصومه بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 243-265]
 • محمدی، ابراهیم بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 147-167]
 • میرزایی، لیلا تحلیل زبان‌ زنان در هشت داستان شاهنامۀ فردوسی و مقایسۀ آن با هشت داستان از مثنوی مولانا (بر پایۀ چندزبانی باختین) [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 267-298]
 • مظفری، علیرضا بررسی تحولات ضد قهرمان درحماسه های ملی، دینی و تاریخی با تحلیل شش منظومه حماسی [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 59-78]

ن

 • نیازی، شهرزاد تحلیل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پویانماییِ کیانوش دالوند بر اساس الگوی اقتباسِ ریچارد کریوولن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 191-223]
 • نصیری شیراز، زهرا ده نفر قزلباش به مثابۀ یک حماسه منثور: نگاهی به درون‌مایه ‌های حماسی رمان [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 79-101]
 • نوری، افسانه تحلیل سحرانگیزی پدیده‌های طبیعی اسطوره‌ای در گرشاسب‌نامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم، مانا و فتیشیسم [دوره 17، شماره 2، 1400، صفحه 299-323]

و

 • واعظی، روزا تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن [دوره 17، شماره 1، 1400، صفحه 275-302]

ه