نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 13-28]
 • آهنگر نژاد، جلیل تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]

ا

 • ارشادی، سمیه «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]
 • اکبرزاده، داریوش یادداشتی بر جای‌گاه هند در برخی متون حماسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 53-67]
 • اکبری مفاخر، آرش رستم در حماسه‌های گورانی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 69-113]
 • امامی، فاطمه ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]
 • اوجاق علی زاده، شهین خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]

ب

 • بارانی، محمد تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]

ح

 • حیدری، آرزو بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]
 • حیدری، علی تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 13-28]

خ

 • خسرو بیگی، هوشنگ معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • خلیلی جهان‌تیغ، مریم تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]

ذ

 • ذاکری، احمد «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 29-52]

ر

 • ریحانی، محمد نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]

ش

 • شیبانی اقدم، اشرف - نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 53-69]
 • شیخ حسینی، زینب تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 139-154]
 • شکری فومشی، محمد معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]
 • شهرویی، سعید بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 29-52]

ع

 • عبّاسی، جواد تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • عبدی، محمد رضا طوس زرّینه کفش [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 89-113]
 • عبداله زاده برزو، راحله نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 71-88]
 • علامی، ذوالفقار بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]

ق

 • قلی پور گودرزی، شهرام معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]

م

 • محمدزاده، فرشته تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • محمدی لعل آبادی، مسعود تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]
 • معصومی، رسول خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-186]
 • مهری، سعید تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 163-179]

ن

 • نامور مطلق، بهمن تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]
 • نصیری، محمد رضا معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران) [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 155-169]

و

ی

 • یاحقی، محمد جعفر تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 137-161]