نمایه نویسندگان

آ

 • آیدنلو، سجاد رخش یا دخش؟ (بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 11-29]

ا

ب

 • بازرگان، محمدنوید هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]
 • بازرگان، محمدنوید بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • بهرامی رهنما، خدیجه نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]

ت

 • تراب پرور، مریم هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 101-110]

ج

ح

 • حیدری، دریا سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب و آتش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 35-61]

خ

 • خدیش، پگاه روایت‌های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت‌های ایرانی و غیر ایرانی) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 131-140]

ز

 • زند، زاگرس سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 77-99]

س

 • سجادی‌راد، سید کریم بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • سجادی‌راد، سیده صدیقه بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 99-128]
 • سراج خرمی، ناصر شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 77-98]

ش

 • شیبانی فر، رقیه بازخوانی شاهنامه در گذر از اسطوره به قصه (بهره‌ای برای کودکان امروز) [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 111-129]

ط

 • طاووسی، محمود شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 141-156]
 • طاووسی، محمود نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]

ف

 • فخیمی فاریابی، فرناز ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • فرج‌نژاد فرهنگ، زهرا بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 147-172]
 • فرضی، حمیدرضا ریخت‌شناسی «هفت‌خوان رستم از شاهنامۀ فردوسی» بر اساس نظریۀ ولادیمیر پراپ [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 63-75]
 • فرهنگی، علی اکبر بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]

ق

 • قائمی، فرزاد تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 31-47]
 • قنبر آبادی، منصوره بررسی و تبیین ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی سیاوش [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 17-34]

م

 • ماحوزی، مهدی نقد و بررسی دو کهن الگوی آنیما و آنیموس در منظومۀ بانوگشسب‌نامه [دوره 9، شماره 16، 1392، صفحه 129-146]

ن

و

 • وکیلی، شروین ساختار امر قدسی در یسنه [دوره 9، شماره 15، 1392، صفحه 49-75]