نمایه نویسندگان

ا

 • اردستانی رستمی، حمیدرضا در این کهنه‌محراب فردوسی و نقد سیاست‌های ساسانی و غزنوی در سایة چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 179-214]
 • اسعدی، مریم السادات حدیث «گذشته شدن» در تاریخ بیهقی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 111-130]
 • اصفهانی عمران، نعمت نقد جهل و خرافه‌گرایی در شعر معاصر (شعر ستیز) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 215-238]

ب

 • بازرگان، محمدنوید بررسی ویژگی‌های نثر روزنامه‌نگاری ده‌خدا [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 345-366]
 • بازرگان، محمد نوید تحلیل بسامدی درون‌مایه‌ها در دفتر سوم مثنوی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 239-260]
 • بخشنده زحمتی، سمیه تحلیل آماری پای‌گاه اجتماعی زنان شاه‌نامه [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 149-178]
 • بسمل، محبوبه بررسی وجه شبه در اشعار نیما یوشیج [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 69-84]

پ

 • پرهیزکاری، مریم سهم نسخة خطی منتشر نشدة «تحفه المرشدین من حکایات الصّالحین» در «نفحات الانس من حضرات القدس» [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 11-32]
 • پناهی، وجیهه شناخت احجار کریم (در خلال متون ادبی تا قرن 8) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 45-86]

ت

 • تاج نیا، کیمیا رسن چنبرین پای آگیش (مرگ و ماجرای آن در شعر رودکی) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 141-148]
 • تدین، مهدی سهم نسخة خطی منتشر نشدة «تحفه المرشدین من حکایات الصّالحین» در «نفحات الانس من حضرات القدس» [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 11-32]
 • توحیدیان، رجب صائب، هم‌دم دارالامان خاموشی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 29-54]

ح

 • حاجی سید تقیا، شقایق روایت در قصه‌های استاندل [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 305-318]
 • حاذق نژاد، آرش تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی از دیدگاه سبک‌شناختی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 85-110]
 • حسین زاده، طاهره بررسی اعتبار علمی تأویل در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 13-28]
 • حلبی، علی اصغر نقد جهل و خرافه‌گرایی در شعر معاصر (شعر ستیز) [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 215-238]

خ

 • خادم، مریم رمانتیسم از انگلیس تا ایران نگاهی به جلوه‌های مکتب رمانتیسم در شعر ویلیام بلیک و پروین اعتصامی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 131-160]
 • خان چوبانی اهرنجانی، عزیزه صائب، هم‌دم دارالامان خاموشی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 29-54]

د

 • دهقان، علی بررسی اعتبار علمی تأویل در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 13-28]

ذ

 • ذاکری، حامد کاربرد هنری فعل در نثر گلستان [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 87-104]

س

 • سیدی، فاطمه اهونور، نخستین آفریده [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 191-202]

ش

 • شیری، قهرمان انتقاد صوفیان از روزگار نامناسب و مردم ناسازگار [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 175-190]

غ

 • غلامی، علی بررسی ویژگی‌های نثر روزنامه‌نگاری ده‌خدا [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 345-366]

ل

م

 • ماحوزی، مهدی کیفیت ارتباط لفظ و معنی در پهنة هنر حافظ [دوره 7، شماره 12، 1390، صفحه 55-64]
 • ماحوزی، مهدی نقش «کیمیای سعادت» در اخلاق، شیوةزندگی و رفتار آدمیان و نیل به سعادت دو جهان [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 367-395]

ن

 • نادری، سیامک شباهت اساطیر گنوستیک‌ها و مانویان با مرصادالعباد نجم‌الدین رازی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 105-140]
 • ناصری، ناصر حافظ در ترازوی خلاف آمدِ عادت [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 261-274]
 • نیّری وند، محمد روایت در قصه‌های استاندل [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 305-318]
 • نودهی، کبری پژوهشی در طبقات اجتماعی و آسیب شناسی عصر غزنوی و سلجوقی از خلال آثار ناصرخسرو و سنایی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 319-344]
 • نوری، مجید راه‌‌های دست‌یابی به معرفت حقیقی از دیدگاه شیخ محمود شبستری [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 33-44]

ه

 • هادی، زینب آسیب‌شناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار ابن یمین فریومدی [دوره 7، شماره 11، 1390، صفحه 275-304]

ی