مازندران و البرز در شاهنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شاه‌نامة فردوسی به عنوان مدرکی مستند، دال بر وطن‌دوستی و عظمت و قدمت تاریخی ایرانیان، هنوز هم نه تنها برای ما ایرانیان، که برای همه جهانیان که در عرصة ادبیات جهان، نکته‌هایی نغز و رازها و رمزهایی هیجان‌انگیز دارد که از ره‌گذر تحلیل‌های بایسته، شایسته است گشوده آید.
یکی از این مسائل، گسترة جغرافیایی است که در شاه‌نامه از آن سخن بمیان آمده است. در این باب، پژوهش‌گران شاه‌نامه پیوسته خواهان پاسخ‌گویی به این پرسش‌ هستند که مازندران و البرز در این اثر جاویدان به کدام منطقة جغرافیایی گفته می‌شده است. آیا این دو منطقه در کشور پهناور ایران قرار دارد، یا در جایی غیر از ایران واقع شده است؟ در این مقاله به مدد کتاب‌های کهن جغرافیایی و نوشته‌های پژوهش‌گران معاصر در این باب، سعی شده است به این پرسش‌ها، پاسخی درخور داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mazandaran and Alborz in shahnameh

نویسنده [English]

 • Behjat Najibi Fini
چکیده [English]

Ferdosi's shahnameh as a based document which represents Iranian patriotism,
magnificence, ancientness has more to figJre out for Iranian let alone people all
around the world.
one of the matters discussed in shahnameh is geographic expansion which
shahnameh's researchers have always saught the answer of the question that
Mazandaran and Alborz included exactly which geographic region of Iran in
Shahnameh as on eternity opus. And whether this d:trict was a part of the country
or not.
This essay tries to answer these questions by contributing ancient geographic
and the works of contemporary scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alborz
 • mythological mountain
 • Shahnameh
 • Avesta
 • Ferdowsi
 • Tabarestan
 • Daylam
 • Mazandaran
 • Taftan
 • Sam
 • Khazar sea
 • Iran
 • India
 • yasht
 • king Manoochehr
 • Jamshid
 • Zal
- ادبیات مزد یسنا، یشت‌ها، جلد اول،‌تفسیر و تألیف پور داوود، انتشارات انجمن زردشتیان ایرانی بمبئی در ایران.
- اوستا کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان، گزارش و پژوهش جلیل دوست‌خواه، جلد اول، انتشارات مروارید، چاپ سوم 1375.
- جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، نوشتة گی، لسترنج، ص 393، فصل بیستم و ششم، ترجمة محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
- حدود العالم، نویسندة ناشناس، به تصحیح برتلد.
- شاهنامة فردوسی، متن انتقادی، از روی چاپ مسکو، جلد 1 – 6، به کوشش و زیر نظر دکتر سعید حمیدیان، نشر داد، 1374.
- صورة الارض ابن حوقل، ترجمة دکتر جعفر شعار.
- ایران در شاهنامه، دکتر حسن انوری، ماه‌نامة خاوران.
- مجمل التواریخ القصص، تألیف سال 52 هجری، نویسنده ناشناس، تصحیح ملک الشعرای بهار، کلالة خاور، 1318 .
- مسالک و ممالک، تصحیح ایرج افشار.
- معجم البلدان، یاقوت حموی.