سبک‌شناسی نظم در قرن ششم 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فقید دانش‌گاه تربیت معلم

چکیده

بخش دوم از مقالة شادروان استاد سید ضیاء الدین سجادی که بخش نخست آن در شمارة پیشین به اطّلاع خوانندگان گرامی رسید، اختصاص به معرفی ویژگی‌های سبک دو شاعر برجستة دیگر از قرن ششم یعنی انوری و جمال الدّین اصفهانی دارد. در این بخش ابتدا بارزترین ویژگی‌های سبک انوری در قصائد، غزلیات و رباعیات از نقطه‌نظر کاربرد کلمات و ترکیبات، وزن اشعار، قافیه و ردیف و نیز محتوای اشعال وی و موضوعات اصلی مندرج در آن مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش معرفی جمال الدّین اصفهانی نیز ضمن بر شمردن آرای منتقدان ادبی، تأثیر‌پذیری‌ها، سبک قصائد، اوزان، قافیه و ردیف و صنایع بدیعی مورد استفادة او و نیز معلومات و اطلاعات درج شده در شعر وی و سرانجام ترکیب‌بندها، غزلیات، قطعات و رباعیات وی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verse Styli sties in the th Century

نویسنده [English]

  • Sayyed Ziaoddin Sajjadi
چکیده [English]

This is the second part of Sayed Ziaodin sajjadi deceased proffessor's essay
which the first part was published in the previous number of the magazine was about
two poets of the th century, Anvari and Jamaladdin Esfahani.
In this essay first we are going to survey the most salient characteristics of
Anvari's style in his elegy, lyric poems, quatrains, according to his taste in words
and combination, poem's rhythme, rhyme and line, and also content of his poems
and its main subjects.
Jamaladdin Esfahani is introduced with literary ~ritics' point of views,
innuences, elegy's style, rhythme, rhyme and line, rhetorical Figures that he applied
and also the information that's found in his poetry, his lyrics and quatrains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse Stylistics
  • Anvari
  • jamaladdin Esfahani
  • elegy
  • lyric
  • quatrin
  • literary criticism