نگاهی به ساختمان داخلی و طبقه بندی صرفی ترکیب های واژگانی بهووریهی در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس رشته زبان انگلیسی، دانش‌گاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.

چکیده

مقاﻟﺔ ‌حاضردر پنج فصل تدوین شده است، که شامل مسائل زیر است:
1 . روش پژوهش، طرح پرسش‌ها و فرضیه‌ها، طرح مسأله و اهمیت پژوهش.
2. ارائه توصیفی از مهمترین اصطلاحات بکار رفته در پیکرة تحقیق.
3 .گزارشی از مهم­ترین دستاوردهای زبان­شناسان و سایر اندیشمندان مرتبط با موضوع تحقیق.
4 . تحلیل داده­های جمع­آوری شده .
5 . نتیجه­گیری.
این تحقیق به دو روش استقرایی- قیاسی از یکسو و توصیفی- تحلیلی از سوی دیگر شکل گرفته است. نگرش زبان شناختی غالب بر آن، نگرش ساختگراست.
در این تحقیق سعی شده تا ترکیب‌های واژگانی بهووریهی به لحاظ ساختمان هجایی، ساختمان صرفی و ویژگی‌های معنایی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش دو گروه جدید از انواع ترکیب‌های بهووریهی به نام‌های «ترکیب‌های بهووریهی مسندی» و «دو اسمی» پیشنهاد شده است. همچنین این تحقیق به نقش فرایندهای افزایش و کاهش معنایی در شکل‌دهی به ترکیب‌های بهووریهی می‌پردازد. در نهایت داده‌های تحقیق، تأییدی بر الگوهای هماهنگی در یافته‌های رده شناختی به دست می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A brief review of the internal structure and the classification of Bahuvrihi compounds in Farsi

نویسنده [English]

  • Maedeh Asoodegan
چکیده [English]

The present article is divided into five sections and includes the following items:
 

The research methodology, posing questions and assumptions, stating the main idea, and the importance of research
A descriptive account of terminology used in the body of a research paper
A report based on the latest findings of linguists and other thinkers on the subject of research
Analysis of the collected data
Conclusion

The article is prepared by two methods: An inductive-deductive one on one hand and a descriptive-­analytic one on the other hand. The structural linguistic approach is dominant throughout the research. The research data is drawn from the linguistic thesis, newspapers, peoples' speech, mass media, and put together in accordance with the linguistic background of the writer.
In this article an attempt is made to investigate the Bahuvrihi Nominal Compounds from the following aspects: syllabic structure, Morphological structure, and semantics characteristics. Then, two distinct groups of the Bahuvrihi Compounds namely, predicative and Double Nominal ones are introduced. Also, the role of processes resulting in either reinforcement and diminution of meaning in forming the Bahuvrihi Compounds is examined. Finally, the research data is found to be in accordance with the common patterns revealed in the classification. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astayayi
  • Double Nominal & Predicative Bahuvrihi Compounds
  • free morpheme
  • bound morpheme
  • semantics
  • linguistics
  • Morphology
  • phonetic unity
توصیف ساختمان دستوری زبان (بر مبنای یک نظریة عمومی زبان) ، باطنی ، محمد، 1313 ، تهران، انتشارات امیرکبیر .##
دستور زبان فارسی 2 ، انوری ، حسن و احمدی گیوی، حسن، 1376، تهران، نشر فاطمی.##
زبان شناسی و ادبیات ، ترجمة کورش صفوی، بورشه ت ، 1377،  تهران، نشر هرمس.##
لغتنامه، دهخدا، علی اکبر، 1377 ، تهران، نشر دانشگاه تهران.##
معنایی عملکرد فرایند ترکیب در واژه سازی، صفوی ، کورش، 1379، بررسی پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران دانشگاه علامه طباطبایی.##
معنی شناسی بازتابی فرضیه ای تازه در شناخت و تبیین معنی ، افراشی، آزیتا، 1381، پایان نامة دکتری زبان شناسی، تهران، دانشگاه علامة طباطبایی.##
Asher . R.E. (1994).the Encyclopedia of language & Linguistics, oxford, pergamon press.##
Bauer. L. (1983). English Word formation, cambridge, university press.##
Katamba , F. (1993). Morphology                                            
Mathews. P.H. (1991). Morphology, cambridge, university press.##
Shaki. M. (1964). A Study on Nominal compound in new Persian, Nakladate Lstviceskosiloyenske Akademie VeD, praha.##
Spenser. A (1991). Morphology Theory, Blacke Well publishers its.##
Trask. (1993). A Dictionary of Gramatical Terms in linguistics, London & New York Routledge.##
Jensen J. T. (1989). Morphology, Amesterdam, John Benjamins publishing Company.##