وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه لغت‌نامة دهخدا.

چکیده

این مقاله، پس از مقدمه­ای کوتاه درباره مفهوم وزارت در ادب فارسی، به بررسی زندگی وزیران عصر حافظ پرداخته است. خواجه عمادالدین محمود کرمانی، خواجه برهان­الدین فتح الله، خواجه قوام­الدین محمد صاحب عیار و جلال­الدین تورانشاه، چهار وزیری هستند که حافظ به آنها علاقه ویژه داشته و اشعاری در ستایش آنها سروده است. بررسی اشعار حافظ در ستایش وزیران یاد شده، با نگاهی تاریخی موضوع اصلی این مقاله است. مطالعاتی از این دست می­تواند پرتوی نو بر عصر حافظ بیفکند و در نهایت گامی کوچک در جهت تدوین تاریخ جامع ادبیات فارسی به حساب آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ministers in Hafez's time

نویسنده [English]

  • Iraj Shahbazi
چکیده [English]

This article discusses the concept of viziership in Persian literature, and investigates the life of ministers in Hafez's time. Emadeddin Mahmoud Kermani, Borhaneddin Fatollah, Ghavameddin Mohammad Saheb Ayyar, and jalaloddin Touranshah are the four ministers who were particularly liked by Hafez and he composed some poetry in their praise.
Investigation of this genre of poetry from the historical point of view is the main subject of this article. Such studies could throw light on Hafez's time and pave the way for compiling a complete history of the Persian literature. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hafez
  • Hafez's time
  • minister
  • viziership
 از کوچة رندان، زرین­ کوب، عبدالحسین، 1380، تهران: سخن.##
اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی، انوری، حسن 1373، تهران: علمی.##
 تاریخ  ادبیات در ایران، صفا، ذبیح­ الله، 1369، تهران: فردوس.##
تاریخ آل مظفر، کتبی، محمود ، به اهتمام و تحشیة عبدالحسین نوایی، 1364، تهران: امیرکبیر.##
تاریخ الوزراء، نجم­ الدین ابو الرجاء قمی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، 1363،  تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.##
تاریخ بیهقی، بیهقی، ابوالفضل، به اهتمام قاسم غنی و علی­ اکبر فیاض ،1370، تهران: خواجو.##
تاریخ عصر حافظ، غنی، قاسم، 1380، تهران: زوار.##
حافظ شیرین سخن، معین، محمد ، 1369، تهران: معین.##
حافظ­ شناسی، نیاز کرمانی، سعید ، 1365، تهران: پاژنگ.##
 دستورالوزراء، خواندمیر، غیاث­ الدین ،  با تصحیح و مقدمة سعید نفیسی، 1371، تهران: اقبال.##
دیوان حافظ، شمس­الدین محمد، براساس نسخة محمد قزوینی و قاسم غنی، به اهتمام جهانگیر منصور،  حافظ، 1378،تهران: دوران.##
دیوان حافظ، به تصحیح و  توضیح پرویز ناتل خانلری، 1362، تهران: نیل.##
سیرالملوک، نظام الملک، حسن ابن علی، به اهتمام هیوبرت دارک، 1372، تهران: علمی و فرهنگی.##
 قابوس نامه، عنصر المعالی، کیکاووس ابن اسکندر ، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، 1380، تهران: علمی و فرهنگی.##
مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمان ابن خلدون، ترجمة محمد پروین گنابادی، 1379، تهران: علمی و فرهنگی.##
یادداشت­ های قزوینی، قزوینی، محمد،  به کوشش ایرج افشار،  1332، تهران: دانشگاه تهران.##