از مولانا بیاموزیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مدعوّ دانش‌کدة زبان و ادبیات فارسی دانش‌گاه آزاد اسلامی – واحد رودهن.

چکیده

گرچه سالی را در بزرگداشت مقام مولانا جلال­الدین محمّد بلخی و آثار
گران سنگ او کوشیدند و ملل مختلف جهان هر یک فراخور توان و انتظار خویش از این خوان گسترده بهره­ای بردند امّا این در رحمت تا ابد به روی مشتاقان صاحبدل گشوده است، در این مقاله سعی برآنست تا نکته­ای چند نه براساس انتخاب بلکه بر سبیل تصادف برگزیده و ارائه گردد. وجه مشترک این گزینش­ها کاربردی بودن آنها در زندگی روزمرّة مردم فارغ از هر زمان و هر مکانی است.
سه مسألة «ابن الوقت»، «خلوت­گاه حق» و «ارمغان دوستی» نکاتی است که در تبیین و تشریح هر یک براساس کتاب شریف مثنوی معنوی در حدّ توان بدان پرداخته شده است و بسط کلام هم در این موضوع­ها و هم در زمینه­های دیگر به خواست خداوند و زمانی  دیگر موکول شده است.
he Race and Religion on Literature and Culture of the époque.
 
In narrating Dr Forozanfar's words attempt is made to remain true to his multi dimentional references.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lessons from Mowlana

نویسنده [English]

  • sayed Ali Mohammad Sadjadi
چکیده [English]

Mowlana's Masnavi, the great masterpiece of Persian Poetry has been appreciated from the very beginning especially in the very recent years. As with any work of art, the possibilities of a great poem is never exhausted. It's loveliness and its significance increases, and its value to the reader increases as the reader himself continues to develop. With great Poetry, there is no saturation point: It is a 'joy for ever'.
In this article attempt is made to introduce three concepts, namely "Seize the Day", "Sanctuary of God, and "Gift of friendship" drawn from the great work of Masnavi Manavi. The common basis of this selection is their application in everyday lives of the people irrespective oftime and place.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seize the day
  • Remorse & Distress
  • Sickness & Health
  • Sanctuary of God
  • Gift of Resurrection
1-     تاریخ فخری: محمّدبن علیّ بن طباطبا معروف به ابن طقطقی، ترجمه محمّد وحیدگلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1360.##
2-     دائرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، شرکت سهامی کتابهای جیبی تهران، 1380.##
3-     دیوان غزلیّات سعدی شیرازی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات سعدی، 1366.##
4-     شرح فارسی شهاب الاخبار، تألیف قاضی قضاعی، به تصحیح محدّث ارموی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1361.##
5-     کیمیای سعادت، ابوحامد امام محمّد غزّالی طوسی، به کوشش حسین خدیو جم، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1361.##
6-      مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، تألیف بدیع الزّمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم 1347.##
7-     مثنوی معنوی، جلال­الدین محمّد بلخی، به اهتمام رینولدالّین نیکلسون، مطبعة بریل، هلند 1925.م.##
8-     هفت پیکر، نظامی گنجوی (از خمسه....) چاپ آفتاب، ناصرخسرو، بی تا.##