شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی داتش‌گاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج (دانش‌جوی دکتری).

چکیده

قلمروشعر وشاعری درکشورامارات بسیارگسترده وپهناوراست.شعرنه تنها دراین کشوربلکه در دیگرکشورهای عرب زبان به دو گونه نبطی(عامیانه)وفصیح تقسیم می گردد.هم اکنون درکشورامارات گروه های مختلف مردم به ادبیات،مخصوصا به دو گونه شعرمذکور توجه بسیار دارند وروزنامه ها ومجله هایی بسیار به بررسی ونقدشعرشاعران این کشور می پردازند.به دلیل توجه گروه فرهیخته وباسواد کشورامارات به شعر فصیح ،آنچه در این گفتار به آن خواهیم پرداخت ،بررسی خط سیر این گونه شعر، ازآغاز تا کنون در این کشور است و خواننده در این رهگذر با سه نسلِ:شاعران پیشاهنگ ، شاعران مخضرم و شاعران جوان روبه رو می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry in the South Coast of the Persian Gulf, the Emirates

نویسنده [English]

 • Saeyed Ebrahim Arman
چکیده [English]

The realm of poets and poetry in the Emirates is quite vast.  Not only in the Emirates but also in other Arabic countries Poetry is divided into two groups:  folk and eloquent poetry. 
At present not only intellectuals and the cultivated but also ordinary people                   in the Emirates turn to literature especially to poetry hence, numerous newspapers and magazines examine and criticize the two kinds of poetry. 
This article purports to investigate the traces of such genre of poetry from the very beginning till the present in this country.  Also the reader is introduced to three generations of poets namely:  the pioneers, mukhadram, and the young ones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emirates
 • Literature
 • folk (Nabti)
 • and Eloquent (faseyh) poetry
 • Ode
 • form
 • content
 • mukhadram
 1. صقربن سلطان القاسمی(دیوان)،دارالعودة،بیروت-لبنان،الطبعة الأولی،1989م.##
 2. عبدالعزیزسعودالبابطین وجماعة من الأساتذة،معجم البابطین للشعراءالعرب المعاصرین،المجلد الثانی، مؤسسة جائزة عبدالزیزسعودالبابطین للإبداع الشعری،الکویت،الطبعة الأولی،1995م.##
 3. عبدالعزیزسعودالبابطین و جماعة من الأساتذة، معجم البابطین للشعراءالعرب المعاصرین، المجلدالسادس، مؤسسة جائزة عبدالعزیزسعودالبابطین للإبداع الشعری،الکویت،الطبعة الأولی،1995م.##
 4. عبدالله علی الطابور،المحمودصفحات مضیئة فی تاریخ الإمارات العربیة المتحدة،الطبعة الثانیة،بدون تاریخ.##
 5. عیسی علی العاکوب،موسیقی الشعرالعربی ،دارالفکر،دمشق-سوریا،1997م.##
 6. محمدمصطفی هدارة،بحوث فی الأدب العربی الحدیث،دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت-لبنان ،1994م.##
 7. نزارأباظة،الإتجاهات الأساسیة للشعرالحدیث فی دولة الإمارات العربیة المتحدة،دارالفکر،دمشق-سوریا،1997م.##

المجلات العربیة:

1- العربی،مجلة شهریة ثقافیة مصورة تصدرها وزارة الإعلام بدولة الکویت، العدد421، دیسمبر1993م##